3595_0138
3595_0138
kommunefakta
2017-04-27T05:12:00.000Z
no
Hobøl kommune

Kommunefakta

Hobøl - 0138 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 557 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 186 186
5-9 år 168 148
10-14 år 142 158
15-19 år 183 171
20-24 år 186 162
25-29 år 204 174
30-34 år 182 178
35-39 år 190 175
40-44 år 225 189
45-49 år 218 215
50-54 år 227 189
55-59 år 192 185
60-64 år 138 148
65-69 år 151 127
70-74 år 114 121
75-79 år 66 73
80-84 år 47 48
85-89 år 24 39
90-94 år 4 20
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 1 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 5 102 107
1998K4 24 135 159
1999K4 6 51 57
2000K4 27 77 104
2001K4 15 -40 -25
2002K4 21 3 24
2003K4 22 8 30
2004K4 13 41 54
2005K4 22 -14 7
2006K4 18 -3 14
2007K4 20 25 44
2008K4 30 8 39
2009K4 20 53 81
2010K4 18 96 110
2011K4 24 37 59
2012K4 22 44 69
2013K4 46 160 207
2014K4 24 132 156
2015K4 24 16 39
2016K4 32 142 175

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  127 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hobøl
Grunnskolenivå 1396
Videregående skole-nivå 1874
Universitets- og høgskolenivå kort 774
Universitets- og høgskolenivå lang 251
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hobøl
Jordbruk, skogbruk og fiske 55
Sekundærnæringer 471
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1189
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 149
Undervisning 193
Helse- og sosialtjenester 534
Personlig tjenesteyting 104

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 401000 515000 277000
2006 195000 418000 551000 289000
2007 201000 466000 578000 317000
2008 222000 503000 618000 339000
2009 224000 501000 612000 354000
2010 236000 516000 631000 348000
2011 248000 543000 648000 354000
2012 254000 554000 669000 364000
2013 264000 571000 692000 378000
2014 275000 597000 713000 391000
2015 291000 610000 726000 400000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 12.2 28 29.2 2.3 3.7 4.2 1.6
2008 7.5 12.8 27.5 29.6 2.6 3.7 4.3 1.6
2009 8.1 11.6 24.9 27.8 3.4 4.7 4.5 1.4
2010 7.2 11.3 25.2 30.1 3.1 4.8 5.7 1.5
2011 7.3 10.9 25.1 30.5 2.6 5.4 4.6 1.5
2012 8.3 11.1 26.1 32.3 2 5.4 4.3 1.8
2013 7.4 11.1 24.2 33.7 2.1 4.9 4 1.5
2014 6.5 11.5 23.4 37.3 2.8 4.5 4.2 1.4
2015 8.6 12.3 22.5 33.7 2.7 4.7 4.1 1.4
2016 6 13.6 23.8 34.6 2.2 4.3 3.8 1.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  33 814 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.