3595_1133
3595_1133
kommunefakta
2018-02-25T22:26:00.000Z
no
Hjelmeland kommune

Kommunefakta

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 723 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 87 87
5-9 år 91 106
10-14 år 93 99
15-19 år 95 96
20-24 år 72 61
25-29 år 66 60
30-34 år 81 77
35-39 år 94 89
40-44 år 95 68
45-49 år 68 78
50-54 år 91 76
55-59 år 92 75
60-64 år 98 73
65-69 år 90 81
70-74 år 65 77
75-79 år 51 48
80-84 år 34 35
85-89 år 21 24
90-94 år 6 15
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 82 95 71 39 11 26 3 0 0
2017 3 76 90 59 48 14 27 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 423
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 112
Helse- og sosialtjenester 231
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 364000 523000 302000
2006 180000 383000 557000 330000
2007 197000 420000 592000 325000
2008 210000 462000 646000 350000
2009 215000 456000 663000 335000
2010 217000 477000 680000 319000
2011 232000 515000 696000 327000
2012 247000 549000 736000 346000
2013 260000 580000 756000 336000
2014 276000 625000 791000 389000
2015 277000 635000 779000 393000
2016 285000 655000 787000 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Grunnskolenivå 603
Videregående skole-nivå 969
Universitets- og høgskolenivå kort 394
Universitets- og høgskolenivå lang 124
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hjelmeland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.9 3 5.1
2010K3 3.5 2.9 4.2
2010K4 3.1 2.3 4.2
2011K1 3 2.6 3.4
2011K2 3.4 2.6 4.5
2011K3 2.9 2.5 3.5
2011K4 3.7 3.1 4.6
2012K1 4.1 2.9 5.6
2012K2 3 2.5 3.6
2012K3 3.2 2.7 3.8
2012K4 3.3 2.8 4
2013K1 3.5 3.1 3.9
2013K2 4.4 3.2 6
2013K3 5.2 3.5 7.5
2013K4 5 3.6 6.9
2014K1 3.7 2.2 5.8
2014K2 3.9 2.6 5.6
2014K3 4.3 3 6
2014K4 3.9 2.7 5.6
2015K1 4.3 2.4 6.7
2015K2 4.3 3.5 5.4
2015K3 4.2 3.3 5.3
2015K4 5.3 4.3 6.7
2016K1 5.2 4.8 5.8
2016K2 4.6 3.8 5.6
2016K3 4.4 3.4 5.9
2016K4 4.3 3.4 5.6
2017K1 5.1 3.1 7.6
2017K2 4.5 2.7 6.7
2017K3 3.4 2.1 5.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.6 8.5 22.1 26.8 2.5 1.3 1.9 3.3
2008 11.8 10.2 20.7 24.9 2.6 2.2 4.5 3
2009 11.4 10.7 21 25.7 3 1.4 2.1 3
2010 11.6 12 22.1 25 3.4 1.4 3.8 2.4
2011 10.7 12 22.4 24.4 3.2 1.8 3.5 2.7
2012 11.2 11.8 22.7 24.8 2.8 1.9 3.7 2.5
2013 11 11.3 21.2 24.9 2.9 2.7 4.3 2.7
2014 12 12 20.9 24.4 3.4 2.8 4.5 2.5
2015 11.2 10.8 20.1 23.7 3.3 2.9 4.1 2.6
2016 11.2 12.2 21.2 22.5 4 3.7 5.1 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.