3595_1133
3595_1133
kommunefakta
2017-11-21T16:41:00.000Z
no
Hjelmeland kommune

Kommunefakta

Hjelmeland - 1133 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

2 709 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 88 84
5-9 år 91 98
10-14 år 90 100
15-19 år 99 103
20-24 år 70 53
25-29 år 63 60
30-34 år 90 80
35-39 år 86 88
40-44 år 93 69
45-49 år 76 91
50-54 år 96 70
55-59 år 89 75
60-64 år 93 76
65-69 år 89 79
70-74 år 61 72
75-79 år 50 44
80-84 år 36 36
85-89 år 19 23
90-94 år 5 14
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 82 95 71 39 11 26 3 0 0
2017 3 76 90 59 48 14 27 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  25 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  18 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -40 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -9 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hjelmeland
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hjelmeland
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 423
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 112
Helse- og sosialtjenester 231
Personlig tjenesteyting 33

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 364000 523000 302000
2006 180000 383000 557000 330000
2007 197000 420000 592000 325000
2008 210000 462000 646000 350000
2009 215000 456000 663000 335000
2010 217000 477000 680000 319000
2011 232000 515000 696000 327000
2012 247000 549000 736000 346000
2013 260000 580000 756000 336000
2014 276000 625000 791000 389000
2015 277000 635000 779000 393000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hjelmeland
Grunnskolenivå 603
Videregående skole-nivå 969
Universitets- og høgskolenivå kort 394
Universitets- og høgskolenivå lang 124
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 774 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hjelmeland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.1 2.2 6.6
2010K2 3.9 3 5.1
2010K3 3.5 2.9 4.2
2010K4 3.1 2.3 4.2
2011K1 3 2.6 3.4
2011K2 3.4 2.6 4.5
2011K3 2.9 2.5 3.5
2011K4 3.7 3.1 4.6
2012K1 4.1 2.9 5.6
2012K2 3 2.5 3.6
2012K3 3.2 2.7 3.8
2012K4 3.3 2.8 4
2013K1 3.5 3.1 3.9
2013K2 4.4 3.2 6
2013K3 5.2 3.5 7.5
2013K4 5 3.6 6.9
2014K1 3.7 2.2 5.8
2014K2 3.9 2.6 5.6
2014K3 4.3 3 6
2014K4 3.9 2.7 5.6
2015K1 4.3 2.4 6.7
2015K2 4.3 3.5 5.4
2015K3 4.2 3.3 5.3
2015K4 5.3 4.3 6.7
2016K1 5.2 4.8 5.8
2016K2 4.6 3.8 5.6
2016K3 4.4 3.4 5.9
2016K4 4.3 3.4 5.6
2017K1 5.1 3.1 7.6
2017K2 4.5 2.7 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.6 8.5 22.1 26.8 2.5 1.3 1.9 3.3
2008 11.8 10.2 20.7 24.9 2.6 2.2 4.5 3
2009 11.4 10.7 21 25.7 3 1.4 2.1 3
2010 11.6 12 22.1 25 3.4 1.4 3.8 2.4
2011 10.7 12 22.4 24.4 3.2 1.8 3.5 2.7
2012 11.2 11.8 22.7 24.8 2.8 1.9 3.7 2.5
2013 11 11.3 21.2 24.9 2.9 2.7 4.3 2.7
2014 12 12 20.9 24.4 3.4 2.8 4.5 2.5
2015 11.2 10.8 20.1 23.7 3.3 2.9 4.1 2.6
2016 11.2 12.2 21.2 22.5 4 3.7 5.1 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 475 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.