3595_1832
3595_1832
kommunefakta
2017-11-18T03:46:00.000Z
no
Hemnes kommune

Kommunefakta

Hemnes - 1832 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 530 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 119 109
5-9 år 135 115
10-14 år 148 115
15-19 år 179 117
20-24 år 143 141
25-29 år 146 116
30-34 år 105 109
35-39 år 114 120
40-44 år 128 118
45-49 år 165 144
50-54 år 178 148
55-59 år 141 141
60-64 år 149 125
65-69 år 145 147
70-74 år 143 147
75-79 år 82 97
80-84 år 67 64
85-89 år 41 60
90-94 år 9 42
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 1 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 21 11 9 14 20 11 0 0 0
2017 28 22 11 13 15 20 13 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  44 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  38 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  33 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -12 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hemnes
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hemnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 113
Sekundærnæringer 593
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 498
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 543
Personlig tjenesteyting 46

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 333000 473000 259000
2006 169000 355000 496000 267000
2007 187000 384000 547000 299000
2008 203000 417000 580000 313000
2009 206000 424000 590000 330000
2010 219000 452000 603000 331000
2011 231000 476000 643000 349000
2012 239000 495000 669000 353000
2013 249000 500000 702000 363000
2014 259000 519000 706000 374000
2015 265000 536000 731000 363000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hemnes
Grunnskolenivå 1359
Videregående skole-nivå 1571
Universitets- og høgskolenivå kort 589
Universitets- og høgskolenivå lang 95
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 254 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hemnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.2 6.7 7.7
2010K2 7.7 7 8.6
2010K3 8.8 7.3 10.5
2010K4 8.1 5.8 11.1
2011K1 7.6 6 9.6
2011K2 7.2 5.9 8.8
2011K3 6.9 6.6 7.3
2011K4 7.4 6.8 8.2
2012K1 7.9 6.3 9.8
2012K2 7.5 5.8 9.7
2012K3 7.6 5.6 10.1
2012K4 7.1 5.4 9.2
2013K1 7 5.8 8.6
2013K2 6.7 5.8 8
2013K3 6.3 5.1 7.8
2013K4 6.3 5.4 7.4
2014K1 6.9 5.8 8.3
2014K2 6.8 5.5 8.5
2014K3 7.1 6.1 8.4
2014K4 7.6 6.8 8.7
2015K1 7.2 6.1 8.5
2015K2 6.2 5.3 7.3
2015K3 6 5 7.1
2015K4 6.2 4.9 7.7
2016K1 7.5 5.9 9.6
2016K2 6.4 5 8.2
2016K3 8 6.8 9.5
2016K4 7.5 6.5 8.7
2017K1 7.6 7.4 8
2017K2 6.1 5.3 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.1 6.8 20.5 33.2 2.3 2.9 5.3 2.9
2008 11.8 7 19.5 35.8 2.3 2.6 5.7 2.8
2009 8.3 7.6 19.9 33.9 3.1 2.6 5 2.4
2010 8.5 7.6 20.2 33.6 3.3 2.8 5.2 2.4
2011 8.5 8.1 20.6 33.8 3.8 3.7 4.6 2.2
2012 9.5 8.1 19.3 35 3.7 3.3 4.3 2.8
2013 8.1 8.6 17.2 36.2 3.6 3.7 4.6 2
2014 7.8 9.1 17.9 36.4 3.4 3.5 5 2.4
2015 7.5 7.9 17.4 34 3.2 3.4 4.8 2.1
2016 7.6 8.3 16.8 34.9 3.3 3.7 5 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  102 380 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.