3595_1612
3595_1612
kommunefakta
2017-10-19T20:02:00.000Z
no
Hemne kommune

Kommunefakta

Hemne - 1612 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

4 273 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 130 102
5-9 år 126 127
10-14 år 120 118
15-19 år 167 146
20-24 år 139 144
25-29 år 139 121
30-34 år 99 110
35-39 år 107 104
40-44 år 113 123
45-49 år 151 157
50-54 år 144 130
55-59 år 149 126
60-64 år 137 123
65-69 år 126 135
70-74 år 131 133
75-79 år 75 80
80-84 år 60 58
85-89 år 29 42
90-94 år 12 21
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 16 38 14 15 11 13 4 0 3
2017 5 15 43 14 13 11 14 7 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  57 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  49 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -10 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  16 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Hemne
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hemne
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 657
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 503
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 377
Personlig tjenesteyting 44

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 329000 470000 261000
2006 159000 348000 496000 276000
2007 173000 383000 557000 309000
2008 188000 421000 597000 321000
2009 194000 438000 604000 320000
2010 203000 446000 638000 319000
2011 211000 481000 666000 348000
2012 219000 498000 699000 351000
2013 243000 519000 736000 362000
2014 254000 525000 766000 369000
2015 253000 549000 756000 379000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hemne
Grunnskolenivå 1081
Videregående skole-nivå 1699
Universitets- og høgskolenivå kort 511
Universitets- og høgskolenivå lang 109
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 247 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hemne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  82 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.9 8.5 23.8 26.1 3.4 2.3 6.5 4.4
2008 9.5 8.7 23.7 26.4 2.7 3 6.7 4.3
2009 8.9 9.3 23.6 25.3 3 2.5 4.9 4.8
2010 8.5 9.7 23.3 25.2 3.2 1.9 5.4 4.6
2011 10.1 10.3 21.7 26.4 2.9 2.5 5.3 3.8
2012 9.4 10.6 21.9 29.2 2.8 2.6 5.1 3.8
2013 8.1 10.4 21.7 26.8 2.7 2.2 4.9 3.9
2014 7.4 11.4 22 29.6 2.7 2.4 5.2 4.1
2015 7.8 11 21.6 28.2 2.8 2.4 5.4 4.7
2016 8 10.9 22.1 28.1 2.9 2.3 5.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  32 962 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.