3595_1612
3595_1612
kommunefakta
2018-02-21T15:19:00.000Z
no
Hemne kommune

Kommunefakta

Hemne - 1612 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 264 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 130 102
5-9 år 126 127
10-14 år 120 118
15-19 år 167 146
20-24 år 139 144
25-29 år 139 121
30-34 år 99 110
35-39 år 107 104
40-44 år 113 123
45-49 år 151 157
50-54 år 144 130
55-59 år 149 126
60-64 år 137 123
65-69 år 126 135
70-74 år 131 133
75-79 år 75 80
80-84 år 60 58
85-89 år 29 42
90-94 år 12 21
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 16 38 14 15 11 13 4 0 3
2017 5 15 43 14 13 11 14 7 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemne (-2017)
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemne (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 657
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 503
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 377
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 329000 470000 261000
2006 159000 348000 496000 276000
2007 173000 383000 557000 309000
2008 188000 421000 597000 321000
2009 194000 438000 604000 320000
2010 203000 446000 638000 319000
2011 211000 481000 666000 348000
2012 219000 498000 699000 351000
2013 243000 519000 736000 362000
2014 254000 525000 766000 369000
2015 253000 549000 756000 379000
2016 273000 564000 786000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemne (-2017)
Grunnskolenivå 1081
Videregående skole-nivå 1699
Universitets- og høgskolenivå kort 511
Universitets- og høgskolenivå lang 109
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hemne (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 4.7 7.6
2010K3 6.3 5.2 7.9
2010K4 6.1 4.6 8.1
2011K1 6.1 4.5 8.2
2011K2 5.6 4.6 7.1
2011K3 6.7 5.8 8
2011K4 6.4 5.5 7.8
2012K1 7 5.9 8.6
2012K2 6.6 5.4 8.2
2012K3 7.4 6.8 8.3
2012K4 6.7 5.4 8.4
2013K1 6.8 5.8 8.1
2013K2 5.7 5 6.6
2013K3 5.9 5.4 6.6
2013K4 5.4 4.1 7.2
2014K1 5.6 4.3 7.3
2014K2 6.3 4.8 8.4
2014K3 6.1 4.6 8.1
2014K4 6.2 5.1 7.8
2015K1 6.5 5 8.5
2015K2 5.5 4.2 7.3
2015K3 5.8 4.6 7.4
2015K4 5.6 5 6.5
2016K1 5.4 5.2 5.7
2016K2 4.3 3.5 5.3
2016K3 4.6 3.8 5.6
2016K4 5.1 4.1 6.3
2017K1 5.6 4.4 7.1
2017K2 5.7 4.7 7
2017K3 6.2 5.3 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.9 8.5 23.8 26.1 3.4 2.3 6.5 4.4
2008 9.5 8.7 23.7 26.4 2.7 3 6.7 4.3
2009 8.9 9.3 23.6 25.3 3 2.5 4.9 4.8
2010 8.5 9.7 23.3 25.2 3.2 1.9 5.4 4.6
2011 10.1 10.3 21.7 26.4 2.9 2.5 5.3 3.8
2012 9.4 10.6 21.9 29.2 2.8 2.6 5.1 3.8
2013 8.1 10.4 21.7 26.8 2.7 2.2 4.9 3.9
2014 7.4 11.4 22 29.6 2.7 2.4 5.2 4.1
2015 7.8 11 21.6 28.2 2.8 2.4 5.4 4.7
2016 8 10.9 22.1 28.1 2.9 2.3 5.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.