3595_1106
3595_1106
kommunefakta
2018-02-22T04:10:00.000Z
no
Haugesund kommune

Kommunefakta

Haugesund - 1106 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 37 220 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1090 993
5-9 år 1127 1082
10-14 år 1150 1058
15-19 år 1212 1144
20-24 år 1336 1208
25-29 år 1334 1258
30-34 år 1362 1198
35-39 år 1434 1231
40-44 år 1483 1271
45-49 år 1499 1305
50-54 år 1235 1112
55-59 år 1127 1068
60-64 år 984 1075
65-69 år 938 921
70-74 år 720 741
75-79 år 425 546
80-84 år 254 433
85-89 år 177 318
90-94 år 70 169
95-99 år 13 60
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 153 378 1272 164 103 100 201 195 28 202
2017 145 391 1259 155 128 112 209 202 33 203

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haugesund
Selveier 72.8
Andels- / aksjeeier 9.9
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haugesund
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 4090
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 854
Undervisning 1586
Helse- og sosialtjenester 3987
Personlig tjenesteyting 611

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 394000 523000 271000
2006 187000 416000 556000 281000
2007 208000 455000 606000 305000
2008 226000 487000 657000 326000
2009 228000 494000 664000 337000
2010 231000 509000 687000 346000
2011 242000 538000 708000 358000
2012 255000 562000 738000 369000
2013 266000 584000 769000 384000
2014 275000 599000 791000 396000
2015 276000 608000 799000 393000
2016 276000 610000 800000 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haugesund
Grunnskolenivå 7403
Videregående skole-nivå 11866
Universitets- og høgskolenivå kort 7290
Universitets- og høgskolenivå lang 2410
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 182

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Haugesund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.9 6.3
2010K3 5.5 4.4 7.1
2010K4 5.4 4.2 7
2011K1 5.8 4.3 7.7
2011K2 5.4 4.2 7.1
2011K3 5.5 4.4 6.8
2011K4 5.1 3.8 6.8
2012K1 5 3.5 7.1
2012K2 4.5 3 6.4
2012K3 4.9 3.6 6.6
2012K4 5.1 3.7 7
2013K1 5.4 3.9 7.3
2013K2 4.4 3.2 6
2013K3 4.8 3.6 6.5
2013K4 4.9 3.5 6.8
2014K1 5 3.7 6.8
2014K2 4.5 3.2 6.3
2014K3 4.8 3.7 6.4
2014K4 4.9 3.7 6.4
2015K1 5.1 3.8 6.7
2015K2 4.7 3.5 6.2
2015K3 4.9 3.8 6.3
2015K4 5 3.8 6.5
2016K1 5.1 3.8 6.6
2016K2 5 3.8 6.5
2016K3 5.5 4 7.2
2016K4 5.5 4.1 7
2017K1 5.7 4.3 7.4
2017K2 5.2 3.8 6.9
2017K3 5.4 4 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 12.2 21 31.9 4.3 3.3 4.7 5.9
2008 6.7 13.4 20 32.1 4.6 3 4.4 5.4
2009 6.2 13.7 19.6 30.5 4.8 2.9 4.8 5.4
2010 5.5 13.6 19.9 30.5 4.8 3.1 5.4 5.3
2011 5.8 13.3 19.8 31 5.2 3 4.9 5.2
2012 6.1 12.3 19.5 33 5.1 3 4 5.2
2013 5.4 12.7 19.2 33.5 5.2 2.9 3.9 5.5
2014 5.5 12.4 19 32.2 5.3 3 4.6 5.5
2015 5.3 13.1 19 30.8 5.9 3.2 4.2 5.3
2016 4.9 12.9 18.5 30.8 6.2 3 4.7 5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.