3595_1826
3595_1826
kommunefakta
2018-02-25T22:28:00.000Z
no
Hattfjelldal kommune

Kommunefakta

Hattfjelldal - 1826 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 411 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 30
5-9 år 51 32
10-14 år 46 40
15-19 år 43 42
20-24 år 51 32
25-29 år 45 31
30-34 år 25 32
35-39 år 24 23
40-44 år 49 41
45-49 år 49 49
50-54 år 50 49
55-59 år 53 42
60-64 år 42 40
65-69 år 46 51
70-74 år 54 54
75-79 år 36 29
80-84 år 26 30
85-89 år 14 10
90-94 år 3 9
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 7 0 17 3 24 0 3 0 0
2017 17 7 0 19 4 22 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 138
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 155
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 26
Undervisning 75
Helse- og sosialtjenester 176
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 141000 306000 451000 281000
2006 152000 317000 463000 333000
2007 163000 340000 511000 418000
2008 179000 385000 551000 340000
2009 185000 387000 573000 340000
2010 190000 398000 585000 401000
2011 207000 433000 615000 431000
2012 205000 440000 671000 362000
2013 220000 458000 689000 340000
2014 216000 456000 714000 355000
2015 229000 485000 721000 362000
2016 239000 485000 726000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Grunnskolenivå 469
Videregående skole-nivå 487
Universitets- og høgskolenivå kort 187
Universitets- og høgskolenivå lang 21
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 15.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.8 5.7 8.2
2010K3 6.6 7.1 5.9
2010K4 6.5 4.6 8.7
2011K1 5.1 4.9 5.5
2011K2 5.8 5.1 6.7
2011K3 5 4.8 5.2
2011K4 5.1 5.1 5.2
2012K1 6.7 7.5 5.8
2012K2 6.3 6.5 5.9
2012K3 5.8 6.3 5.3
2012K4 4.4 4.3 4.6
2013K1 4.3 3.6 5.2
2013K2 4.3 3.2 5.6
2013K3 4.6 3.8 5.7
2013K4 4.4 3.9 4.9
2014K1 5.2 5 5.3
2014K2 4.3 3.7 5
2014K3 3.8 3.5 4.2
2014K4 4.7 3.2 6.7
2015K1 5.5 4.1 6.9
2015K2 4.7 4.1 5.4
2015K3 4.7 4.6 4.8
2015K4 4.6 3.5 5.9
2016K1 6.2 3.5 8.8
2016K2 4.2 2.8 5.4
2016K3 4.4 3.5 5.3
2016K4 5.3 4 6.5
2017K1 5.2 3.7 6.8
2017K2 5.1 2.2 8.3
2017K3 6 3.9 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.7 6.8 17.8 33.4 1.4 0.7 2.9 3.2
2008 11.6 6.7 18.1 36.4 1.3 0.8 1.7 3
2009 11.1 6.1 17.9 35.4 1.6 0.6 3.4 3.2
2010 9.7 6.1 19.1 35.1 3.1 1.1 3.5 3
2011 9.2 5.8 18 33.9 2.8 1.3 3.5 2.7
2012 11.1 5.9 18.3 34.7 3 1.2 3.2 4.2
2013 8.3 4.8 16.9 31.2 2.6 0.9 3 2.4
2014 8.5 5 18.4 32.8 2.7 0.9 1 2.3
2015 7 4.7 16.9 29.5 2.7 0.8 2.5 2.6
2016 8.3 5.1 18.8 32.3 2.9 0.9 2.9 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.