3595_1903
3595_1903
kommunefakta
2018-02-18T06:01:00.000Z
no
Harstad kommune

Kommunefakta

Harstad - 1903 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 864 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 704 646
5-9 år 747 733
10-14 år 726 687
15-19 år 771 735
20-24 år 911 798
25-29 år 836 769
30-34 år 744 732
35-39 år 749 721
40-44 år 842 782
45-49 år 900 870
50-54 år 847 804
55-59 år 762 807
60-64 år 773 801
65-69 år 755 754
70-74 år 588 636
75-79 år 385 405
80-84 år 213 330
85-89 år 139 233
90-94 år 52 121
95-99 år 5 31
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 75 62 225 79 113 158 55 88 21 8
2017 77 53 234 80 117 139 59 85 19 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Selveier 70.8
Andels- / aksjeeier 11.5
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Jordbruk, skogbruk og fiske 182
Sekundærnæringer 1920
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4357
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1092
Undervisning 990
Helse- og sosialtjenester 3145
Personlig tjenesteyting 417

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 252000 549000 702000 374000
2013 261000 565000 738000 370000
2014 269000 588000 766000 389000
2015 274000 602000 778000 390000
2016 281000 608000 792000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Grunnskolenivå 5573
Videregående skole-nivå 7765
Universitets- og høgskolenivå kort 4835
Universitets- og høgskolenivå lang 1440
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 103

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Harstad - Hárstták
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 0 0 0
2010K3 0 0 0
2010K4 0 0 0
2011K1 0 0 0
2011K2 0 0 0
2011K3 0 0 0
2011K4 0 0 0
2012K1 0 0 0
2012K2 0 0 0
2012K3 0 0 0
2012K4 0 0 0
2013K1 6.8 5.3 8.6
2013K2 6.3 5.2 7.8
2013K3 6.5 5.1 8.3
2013K4 6.5 5.1 8.3
2014K1 6.8 5.4 8.5
2014K2 6.2 4.8 7.9
2014K3 6.3 5.2 7.7
2014K4 6.6 4.9 8.6
2015K1 6.8 5 8.8
2015K2 6 4.3 8
2015K3 6.3 5 7.8
2015K4 6.3 4.9 7.8
2016K1 6.2 4.7 7.9
2016K2 5.7 4.3 7.4
2016K3 5.9 4.6 7.4
2016K4 6.1 4.7 7.8
2017K1 6.1 4.7 7.7
2017K2 5.8 4.3 7.5
2017K3 5.8 4.6 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 5.7 11.4 19.3 34.7 4.3 3 5.5 3.4
2014 5.3 10.7 18.8 33.1 4.4 2.8 6 3.3
2015 5.3 11.2 18.8 32.3 4.7 2.9 5.8 3.4
2016 5.3 10.7 19.3 32.5 4.7 2.9 5.2 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.