3595_1517
3595_1517
kommunefakta
2018-02-24T15:19:00.000Z
no
Hareid kommune

Kommunefakta

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 150 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 172 149
5-9 år 186 168
10-14 år 164 152
15-19 år 168 146
20-24 år 166 151
25-29 år 151 163
30-34 år 191 166
35-39 år 163 147
40-44 år 195 165
45-49 år 145 164
50-54 år 167 145
55-59 år 170 158
60-64 år 164 148
65-69 år 155 145
70-74 år 110 101
75-79 år 63 84
80-84 år 53 66
85-89 år 27 58
90-94 år 17 35
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 14 67 222 15 47 21 19 14 0 0
2017 12 68 236 11 15 21 20 15 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hareid
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hareid
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 828
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 787
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105
Undervisning 172
Helse- og sosialtjenester 445
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 351000 506000 288000
2006 177000 381000 546000 298000
2007 194000 411000 608000 319000
2008 213000 455000 659000 349000
2009 223000 459000 667000 341000
2010 221000 473000 677000 337000
2011 232000 515000 692000 362000
2012 247000 542000 718000 386000
2013 259000 571000 729000 379000
2014 277000 588000 757000 394000
2015 281000 615000 753000 404000
2016 275000 623000 734000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hareid
Grunnskolenivå 1214
Videregående skole-nivå 1700
Universitets- og høgskolenivå kort 800
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hareid
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -1.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4 7.7
2010K3 6.3 5.4 7.7
2010K4 5.8 4.3 8
2011K1 6.2 4.8 8.3
2011K2 5.8 4.5 7.7
2011K3 6 5 7.4
2011K4 5.9 4.9 7.4
2012K1 6 4.4 8.3
2012K2 5.4 3.8 7.8
2012K3 5.6 3.5 8.6
2012K4 5.1 3.5 7.3
2013K1 5.4 3.6 7.9
2013K2 5 3.8 6.8
2013K3 5 3.8 6.7
2013K4 5.6 4.1 7.6
2014K1 5.3 3.6 7.8
2014K2 4.8 3.5 6.7
2014K3 5 3.5 7.1
2014K4 5.7 3.4 9
2015K1 6.4 4.1 9.6
2015K2 6.4 4.4 9.2
2015K3 6.6 5.2 8.6
2015K4 6.7 5.2 8.7
2016K1 6.9 5.5 8.7
2016K2 6.4 4.7 8.7
2016K3 6.2 4.7 8.1
2016K4 6.1 4.2 8.6
2017K1 6.3 4 9.3
2017K2 5.9 4.4 7.9
2017K3 5.6 4.2 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.1 10.9 24.8 27.4 2.4 1.9 8.1 2.6
2008 8.4 11.8 25.8 29.7 2 2.2 4.4 3.3
2009 7.6 11.4 25.3 30.2 2.8 2.2 3.6 3.3
2010 8.2 11 24.7 29.5 2.9 2.5 5.3 3.3
2011 9.1 11.9 23.4 28.8 2.9 2.5 5.9 2.8
2012 9 12.5 23.1 31.4 2.6 3.1 5 2.6
2013 9.2 12.5 21.8 30.2 2.2 3.8 6 2.5
2014 10.4 13.4 20.9 31.6 2.4 2.9 6.1 2.3
2015 11.5 12.6 21.9 29.3 2.6 2.8 5.6 2
2016 9.4 13.3 22 31 2.8 2.4 5 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.