3595_1534
3595_1534
kommunefakta
2018-02-24T23:01:00.000Z
no
Haram kommune

Kommunefakta

Haram - 1534 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 345 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 287 261
5-9 år 299 279
10-14 år 261 320
15-19 år 324 268
20-24 år 283 244
25-29 år 270 224
30-34 år 268 282
35-39 år 315 276
40-44 år 319 285
45-49 år 333 303
50-54 år 344 264
55-59 år 304 270
60-64 år 338 288
65-69 år 293 257
70-74 år 233 236
75-79 år 139 150
80-84 år 103 127
85-89 år 76 101
90-94 år 31 69
95-99 år 6 13
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 82 472 87 21 12 38 15 3 5
2017 31 94 485 91 23 11 43 16 3 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Haram
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Haram
Jordbruk, skogbruk og fiske 164
Sekundærnæringer 1875
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 139
Undervisning 333
Helse- og sosialtjenester 803
Personlig tjenesteyting 120

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 373000 513000 277000
2006 174000 393000 547000 283000
2007 193000 433000 606000 303000
2008 218000 456000 651000 322000
2009 217000 471000 656000 344000
2010 228000 483000 667000 352000
2011 232000 511000 692000 358000
2012 242000 537000 711000 379000
2013 252000 564000 733000 397000
2014 264000 584000 760000 395000
2015 271000 599000 769000 411000
2016 277000 609000 767000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Haram
Grunnskolenivå 2154
Videregående skole-nivå 3299
Universitets- og høgskolenivå kort 1365
Universitets- og høgskolenivå lang 327
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Haram
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.1 7
2010K3 5.4 4.2 7.3
2010K4 5.8 4 8.6
2011K1 5.4 3.3 8.6
2011K2 5.5 4 7.8
2011K3 5.3 3.7 7.7
2011K4 5 3.5 7.3
2012K1 5.5 4.1 7.5
2012K2 4.9 3.8 6.6
2012K3 5.2 4.1 6.8
2012K4 5.3 4 7.3
2013K1 5.3 4.1 7.2
2013K2 4.5 3 6.7
2013K3 4.9 3.6 6.9
2013K4 4.7 3.2 7
2014K1 5.3 3.9 7.2
2014K2 4.7 3.4 6.6
2014K3 4.8 3.6 6.5
2014K4 4.4 2.9 6.7
2015K1 5 3.3 7.4
2015K2 5 3.3 7.4
2015K3 4.9 3.9 6.3
2015K4 4.9 3.5 6.8
2016K1 5.1 3.7 7
2016K2 5 3.7 6.9
2016K3 4.4 3.9 5.1
2016K4 5.1 3.8 6.8
2017K1 5.7 4 8.1
2017K2 5.2 3.6 7.4
2017K3 5.4 4 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 9.9 24.5 32.6 1.7 2.2 3.6 3.8
2008 7.3 10.2 24.1 32.8 1.8 2.4 3.7 3.8
2009 7.6 10.2 23.5 32.5 2.3 2.4 3.6 3.3
2010 7.3 10.3 23.9 32.7 2.5 2.4 3.8 3.4
2011 7.3 10.7 23.5 33 2.6 2.3 4 3.6
2012 6.6 11.3 22.5 35.9 2.4 2.4 4.5 3.2
2013 6.2 11.3 21.7 36.2 2.6 2.4 4.3 3.1
2014 6.2 11.7 22 38 3 2.5 4.3 2.9
2015 5.7 12.2 22.3 35.2 3.3 2 4.3 2.9
2016 5.6 12.3 22.2 35.3 3.7 1.9 4.2 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.