3595_1534
3595_1534
kommunefakta
2017-11-24T01:19:00.000Z
no
Haram kommune

Kommunefakta

Haram - 1534 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

9 332 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 280 259
5-9 år 299 276
10-14 år 279 311
15-19 år 317 284
20-24 år 281 244
25-29 år 272 243
30-34 år 273 278
35-39 år 306 281
40-44 år 325 277
45-49 år 324 304
50-54 år 342 255
55-59 år 309 291
60-64 år 345 285
65-69 år 279 241
70-74 år 214 217
75-79 år 134 152
80-84 år 99 127
85-89 år 79 107
90-94 år 33 63
95-99 år 6 17
100 år eller eldre 1 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 82 472 87 21 12 38 15 3 5
2017 31 94 485 91 23 11 43 16 3 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  109 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  82 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  91 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  9 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Haram
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Haram
Jordbruk, skogbruk og fiske 164
Sekundærnæringer 1875
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 139
Undervisning 333
Helse- og sosialtjenester 803
Personlig tjenesteyting 120

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 373000 513000 277000
2006 174000 393000 547000 283000
2007 193000 433000 606000 303000
2008 218000 456000 651000 322000
2009 217000 471000 656000 344000
2010 228000 483000 667000 352000
2011 232000 511000 692000 358000
2012 242000 537000 711000 379000
2013 252000 564000 733000 397000
2014 264000 584000 760000 395000
2015 271000 599000 769000 411000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Haram
Grunnskolenivå 2154
Videregående skole-nivå 3299
Universitets- og høgskolenivå kort 1365
Universitets- og høgskolenivå lang 327
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 548 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Haram
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.5 4.4 7.3
2010K2 5.3 4.1 7
2010K3 5.4 4.2 7.3
2010K4 5.8 4 8.6
2011K1 5.4 3.3 8.6
2011K2 5.5 4 7.8
2011K3 5.3 3.7 7.7
2011K4 5 3.5 7.3
2012K1 5.5 4.1 7.5
2012K2 4.9 3.8 6.6
2012K3 5.2 4.1 6.8
2012K4 5.3 4 7.3
2013K1 5.3 4.1 7.2
2013K2 4.5 3 6.7
2013K3 4.9 3.6 6.9
2013K4 4.7 3.2 7
2014K1 5.3 3.9 7.2
2014K2 4.7 3.4 6.6
2014K3 4.8 3.6 6.5
2014K4 4.4 2.9 6.7
2015K1 5 3.3 7.4
2015K2 5 3.3 7.4
2015K3 4.9 3.9 6.3
2015K4 4.9 3.5 6.8
2016K1 5.1 3.7 7
2016K2 5 3.7 6.9
2016K3 4.4 3.9 5.1
2016K4 5.1 3.8 6.8
2017K1 5.7 4 8.1
2017K2 5.2 3.6 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 9.9 24.5 32.6 1.7 2.2 3.6 3.8
2008 7.3 10.2 24.1 32.8 1.8 2.4 3.7 3.8
2009 7.6 10.2 23.5 32.5 2.3 2.4 3.6 3.3
2010 7.3 10.3 23.9 32.7 2.5 2.4 3.8 3.4
2011 7.3 10.7 23.5 33 2.6 2.3 4 3.6
2012 6.6 11.3 22.5 35.9 2.4 2.4 4.5 3.2
2013 6.2 11.3 21.7 36.2 2.6 2.4 4.3 3.1
2014 6.2 11.7 22 38 3 2.5 4.3 2.9
2015 5.7 12.2 22.3 35.2 3.3 2 4.3 2.9
2016 5.6 12.3 22.2 35.3 3.7 1.9 4.2 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  88 812 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.