3595_2004
3595_2004
kommunefakta
2017-04-29T13:24:00.000Z
no
Hammerfest kommune

Kommunefakta

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

10 527 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 321 335
5-9 år 358 293
10-14 år 302 330
15-19 år 308 304
20-24 år 416 356
25-29 år 436 449
30-34 år 385 347
35-39 år 362 293
40-44 år 345 355
45-49 år 436 399
50-54 år 377 344
55-59 år 309 305
60-64 år 241 270
65-69 år 280 269
70-74 år 196 206
75-79 år 132 124
80-84 år 71 93
85-89 år 42 80
90-94 år 10 39
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 54 -202 -148
1998K4 25 -78 -53
1999K4 54 12 66
2000K4 48 -105 -57
2001K4 20 -157 -137
2002K4 39 19 58
2003K4 46 33 79
2004K4 42 68 110
2005K4 53 50 100
2006K4 60 -32 30
2007K4 42 -22 16
2008K4 75 8 86
2009K4 84 147 231
2010K4 81 106 188
2011K4 37 -14 22
2012K4 53 87 138
2013K4 58 160 215
2014K4 50 88 130
2015K4 58 -25 38
2016K4 54 16 72

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  348 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hammerfest
Grunnskolenivå 2638
Videregående skole-nivå 3246
Universitets- og høgskolenivå kort 1908
Universitets- og høgskolenivå lang 555
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 82

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hammerfest
Jordbruk, skogbruk og fiske 165
Sekundærnæringer 1187
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1628
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 406
Undervisning 540
Helse- og sosialtjenester 1477
Personlig tjenesteyting 162

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 202000 433000 561000 311000
2006 213000 459000 596000 342000
2007 233000 487000 640000 350000
2008 248000 518000 694000 369000
2009 247000 525000 702000 378000
2010 260000 539000 719000 381000
2011 273000 570000 757000 400000
2012 279000 595000 782000 410000
2013 291000 611000 808000 411000
2014 303000 631000 823000 414000
2015 304000 653000 831000 418000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 10.4 19.9 23.6 2.9 1.5 3.9 5.8
2008 10.3 11.2 19.3 22.8 3.1 1.6 4.1 6.1
2009 9.8 10.7 19.4 23.6 3.2 1.4 4 6.6
2010 8.2 10.8 18.3 24.4 3 1.6 4.6 5.9
2011 9.5 10.8 17.9 25.9 2.6 1.8 3.7 5.9
2012 8.4 11.5 18.5 28 2.7 2 3.9 6.2
2013 7.8 10.6 18 26.7 3.3 2.3 4.2 6.1
2014 7.5 11.1 18.1 27.6 4.3 2.1 3.9 6.6
2015 6.6 10.6 17.8 26.1 4.7 2.9 4.1 6.3
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.