3595_1571
3595_1571
kommunefakta
2018-02-21T16:20:00.000Z
no
Halsa kommune

Kommunefakta

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 560 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 33 24
5-9 år 43 34
10-14 år 52 42
15-19 år 49 49
20-24 år 36 38
25-29 år 45 36
30-34 år 46 33
35-39 år 36 38
40-44 år 53 46
45-49 år 52 37
50-54 år 46 56
55-59 år 67 53
60-64 år 64 67
65-69 år 71 63
70-74 år 57 45
75-79 år 36 42
80-84 år 22 28
85-89 år 13 19
90-94 år 3 22
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 21 8 3 7 3 0 0 3
2017 0 3 23 4 3 8 3 3 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halsa
Selveier 84.2
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halsa
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 165
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 156
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 54
Helse- og sosialtjenester 180
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 322000 476000 274000
2006 155000 337000 487000 283000
2007 167000 376000 547000 287000
2008 179000 417000 607000 354000
2009 182000 409000 615000 335000
2010 186000 434000 625000 326000
2011 203000 483000 664000 300000
2012 217000 504000 665000 363000
2013 224000 507000 698000 395000
2014 233000 530000 688000 402000
2015 246000 564000 694000 435000
2016 247000 545000 767000 472000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halsa
Grunnskolenivå 375
Videregående skole-nivå 666
Universitets- og høgskolenivå kort 216
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Halsa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.9 6.3 7.8
2010K3 6.3 7.8 4.1
2010K4 5.6 6.2 4.8
2011K1 5.4 5.5 5.3
2011K2 4 3.9 4.3
2011K3 5.1 4.7 5.7
2011K4 5.8 4.7 7.2
2012K1 6.2 6.5 5.8
2012K2 6.1 6.6 5.4
2012K3 5.4 5.7 4.9
2012K4 5.1 4.2 6.3
2013K1 5.4 4 7.2
2013K2 4.4 3.7 5.3
2013K3 4.4 3.4 5.7
2013K4 5.7 4.6 7.1
2014K1 5.5 4.7 6.5
2014K2 5.4 4 7.1
2014K3 6 4.7 7.6
2014K4 5.6 6.2 4.8
2015K1 5.5 5 6.1
2015K2 6.2 5.6 6.9
2015K3 5.3 4.3 6.5
2015K4 6 5.6 6.5
2016K1 5.2 4.9 5.6
2016K2 4.8 3.6 6.2
2016K3 5.3 4.5 6.2
2016K4 5.6 3.6 8
2017K1 6.9 4.4 9.8
2017K2 5.6 3.2 8.2
2017K3 5.7 3.2 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.5 8 18.2 37.8 1.9 0.7 3.2 3
2008 10.5 8.3 18.4 37.7 2 0.8 3.4 2.9
2009 9.7 8 17.1 37.3 1.9 0.8 3 3.1
2010 11.5 8.6 18.3 31.9 1.5 1.1 3.1 2.4
2011 10.4 8.5 17.4 33.6 1.4 1.9 3.6 2.6
2012 11.7 8 16.1 37.6 1 1.7 3.4 2.7
2013 9.5 7.7 18 37.3 1.3 1.6 3.5 2.5
2014 9.7 7.4 17.5 37.9 1.5 1.5 3.6 2.2
2015 9.1 6.9 17.3 34.8 2.8 1.5 3.6 2.5
2016 9.2 6.9 18.4 33.5 3.9 1.5 3.6 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.