3595_0101
3595_0101
kommunefakta
2017-04-27T05:20:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 0101 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

30 790 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 815 760
5-9 år 889 916
10-14 år 951 845
15-19 år 996 861
20-24 år 1067 930
25-29 år 996 941
30-34 år 872 874
35-39 år 965 909
40-44 år 1023 1017
45-49 år 1131 1111
50-54 år 1117 1033
55-59 år 972 980
60-64 år 977 913
65-69 år 941 954
70-74 år 750 802
75-79 år 439 539
80-84 år 310 398
85-89 år 176 316
90-94 år 77 155
95-99 år 8 62
100 år eller eldre 1 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 31 222 253
1998K4 -54 180 126
1999K4 -53 256 203
2000K4 16 383 399
2001K4 1 70 71
2002K4 5 239 244
2003K4 -12 21 9
2004K4 1 121 122
2005K4 -32 176 140
2006K4 -7 118 113
2007K4 13 227 257
2008K4 18 274 297
2009K4 47 356 387
2010K4 3 442 444
2011K4 -42 367 323
2012K4 -2 340 337
2013K4 -8 260 252
2014K4 -29 221 196
2015K4 -31 248 216
2016K4 27 212 246

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 137 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Halden
Grunnskolenivå 7789
Videregående skole-nivå 10494
Universitets- og høgskolenivå kort 5212
Universitets- og høgskolenivå lang 1299
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 183

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Halden
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 3505
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4128
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 765
Undervisning 1310
Helse- og sosialtjenester 2926
Personlig tjenesteyting 431

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 354000 481000 261000
2006 169000 376000 507000 275000
2007 184000 408000 548000 291000
2008 200000 438000 586000 307000
2009 206000 444000 603000 319000
2010 212000 461000 616000 323000
2011 222000 483000 643000 338000
2012 232000 511000 664000 346000
2013 241000 529000 686000 355000
2014 252000 544000 709000 364000
2015 255000 559000 722000 369000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 8.4 23.3 35.4 5.2 2.7 5.6 2.6
2008 5.7 8.8 22.1 35.6 4.9 2.6 5.5 2.5
2009 6.1 9.3 20.8 34.2 4.7 2.5 5.1 2.9
2010 6.1 10.1 20.5 34.3 4.6 2.2 4.8 2.9
2011 6.4 9.5 19.5 34.5 4.3 2.6 5.1 2.5
2012 5.8 10.1 19 38.2 4.1 3 5.1 2.5
2013 5.9 10.4 18.4 39.5 4 2.9 5.2 2.4
2014 6.5 10.3 18.5 38.3 4.3 3 5.8 2.6
2015 6.6 11.2 18.5 36 4.3 3.4 5 2.5
2016 7.2 10.8 18.6 37.1 4.8 3.6 4.9 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 721 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.