3595_0101
3595_0101
kommunefakta
2017-11-17T19:49:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 0101 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

30 995 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 815 760
5-9 år 889 916
10-14 år 951 845
15-19 år 996 861
20-24 år 1067 930
25-29 år 996 941
30-34 år 872 874
35-39 år 965 909
40-44 år 1023 1017
45-49 år 1131 1111
50-54 år 1117 1033
55-59 år 972 980
60-64 år 977 913
65-69 år 941 954
70-74 år 750 802
75-79 år 439 539
80-84 år 310 398
85-89 år 176 316
90-94 år 77 155
95-99 år 8 62
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 421 121 448 104 43 405 64 196 72 66
2017 419 133 483 107 56 342 68 196 71 72

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  300 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  273 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  212 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  155 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Halden
Selveier 72.3
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Halden
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 3525
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4141
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 790
Undervisning 1317
Helse- og sosialtjenester 2974
Personlig tjenesteyting 434

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 354000 481000 261000
2006 169000 376000 507000 275000
2007 184000 408000 548000 291000
2008 200000 438000 586000 307000
2009 206000 444000 603000 319000
2010 212000 461000 616000 323000
2011 222000 483000 643000 338000
2012 232000 511000 664000 346000
2013 241000 529000 686000 355000
2014 252000 544000 709000 364000
2015 255000 559000 722000 369000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Halden
Grunnskolenivå 7816
Videregående skole-nivå 9968
Universitets- og høgskolenivå kort 5363
Universitets- og høgskolenivå lang 1364
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 179

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 214 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Halden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.6 5.3 8.2
2010K2 5.9 4.6 7.6
2010K3 6.8 5.4 8.5
2010K4 7.2 5.6 9.2
2011K1 7.1 5.4 9.3
2011K2 6.7 5.2 8.6
2011K3 6.6 5.5 8
2011K4 5.7 4.6 7.1
2012K1 6.1 4.9 7.7
2012K2 5.9 4.6 7.5
2012K3 6.1 5 7.5
2012K4 6.4 5 8.2
2013K1 7.1 5.4 9.2
2013K2 6.6 5 8.6
2013K3 6.7 5.6 8.1
2013K4 6.5 5.2 8.3
2014K1 6.9 5.3 8.9
2014K2 6.1 4.5 8.3
2014K3 6.3 5 7.9
2014K4 6.5 4.9 8.5
2015K1 6.8 4.9 9
2015K2 6 4.4 7.9
2015K3 6 4.7 7.6
2015K4 6.2 4.7 8.1
2016K1 5.9 4.3 7.8
2016K2 5.5 4.1 7.1
2016K3 6 4.8 7.5
2016K4 6 4.6 7.8
2017K1 6.2 4.5 8.2
2017K2 5.7 4.4 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 8.4 23.3 35.4 5.2 2.7 5.6 2.6
2008 5.7 8.8 22.1 35.6 4.9 2.6 5.5 2.5
2009 6.1 9.3 20.8 34.2 4.7 2.5 5.1 2.9
2010 6.1 10.1 20.5 34.3 4.6 2.2 4.8 2.9
2011 6.4 9.5 19.5 34.5 4.3 2.6 5.1 2.5
2012 5.8 10.1 19 38.2 4.1 3 5.1 2.5
2013 5.9 10.4 18.4 39.5 4 2.9 5.2 2.4
2014 6.5 10.3 18.5 38.3 4.3 3 5.8 2.6
2015 6.6 11.2 18.5 36 4.3 3.4 5 2.5
2016 6.4 10.9 18.6 37.4 4.8 3.8 4.9 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 721 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.