3595_0101
3595_0101
kommunefakta
2018-01-19T12:40:00.000Z
no
Halden kommune

Kommunefakta

Halden - 0101 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 995 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 815 760
5-9 år 889 916
10-14 år 951 845
15-19 år 996 861
20-24 år 1067 930
25-29 år 996 941
30-34 år 872 874
35-39 år 965 909
40-44 år 1023 1017
45-49 år 1131 1111
50-54 år 1117 1033
55-59 år 972 980
60-64 år 977 913
65-69 år 941 954
70-74 år 750 802
75-79 år 439 539
80-84 år 310 398
85-89 år 176 316
90-94 år 77 155
95-99 år 8 62
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 421 121 448 104 43 405 64 196 72 66
2017 419 133 483 107 56 342 68 196 71 72

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Halden
Selveier 72.3
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Halden
Jordbruk, skogbruk og fiske 210
Sekundærnæringer 3525
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4141
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 790
Undervisning 1317
Helse- og sosialtjenester 2974
Personlig tjenesteyting 434

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 354000 481000 261000
2006 169000 376000 507000 275000
2007 184000 408000 548000 291000
2008 200000 438000 586000 307000
2009 206000 444000 603000 319000
2010 212000 461000 616000 323000
2011 222000 483000 643000 338000
2012 232000 511000 664000 346000
2013 241000 529000 686000 355000
2014 252000 544000 709000 364000
2015 255000 559000 722000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Halden
Grunnskolenivå 7816
Videregående skole-nivå 9968
Universitets- og høgskolenivå kort 5363
Universitets- og høgskolenivå lang 1364
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 179

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Halden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 4.6 7.6
2010K3 6.8 5.4 8.5
2010K4 7.2 5.6 9.2
2011K1 7.1 5.4 9.3
2011K2 6.7 5.2 8.6
2011K3 6.6 5.5 8
2011K4 5.7 4.6 7.1
2012K1 6.1 4.9 7.7
2012K2 5.9 4.6 7.5
2012K3 6.1 5 7.5
2012K4 6.4 5 8.2
2013K1 7.1 5.4 9.2
2013K2 6.6 5 8.6
2013K3 6.7 5.6 8.1
2013K4 6.5 5.2 8.3
2014K1 6.9 5.3 8.9
2014K2 6.1 4.5 8.3
2014K3 6.3 5 7.9
2014K4 6.5 4.9 8.5
2015K1 6.8 4.9 9
2015K2 6 4.4 7.9
2015K3 6 4.7 7.6
2015K4 6.2 4.7 8.1
2016K1 5.9 4.3 7.8
2016K2 5.5 4.1 7.1
2016K3 6 4.8 7.5
2016K4 6 4.6 7.8
2017K1 6.2 4.5 8.2
2017K2 5.7 4.4 7.4
2017K3 5.9 4.6 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 8.4 23.3 35.4 5.2 2.7 5.6 2.6
2008 5.7 8.8 22.1 35.6 4.9 2.6 5.5 2.5
2009 6.1 9.3 20.8 34.2 4.7 2.5 5.1 2.9
2010 6.1 10.1 20.5 34.3 4.6 2.2 4.8 2.9
2011 6.4 9.5 19.5 34.5 4.3 2.6 5.1 2.5
2012 5.8 10.1 19 38.2 4.1 3 5.1 2.5
2013 5.9 10.4 18.4 39.5 4 2.9 5.2 2.4
2014 6.5 10.3 18.5 38.3 4.3 3 5.8 2.6
2015 6.6 11.2 18.5 36 4.3 3.4 5 2.5
2016 6.4 10.9 18.6 37.4 4.8 3.8 4.9 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.