3595_1034
3595_1034
kommunefakta
2018-02-21T16:07:00.000Z
no
Hægebostad kommune

Kommunefakta

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 700 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 70 54
5-9 år 50 52
10-14 år 63 46
15-19 år 53 63
20-24 år 58 56
25-29 år 52 53
30-34 år 59 42
35-39 år 61 48
40-44 år 70 56
45-49 år 64 45
50-54 år 58 51
55-59 år 43 44
60-64 år 44 42
65-69 år 51 37
70-74 år 33 44
75-79 år 29 39
80-84 år 17 16
85-89 år 8 17
90-94 år 1 7
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 0 25 13 14 0 3 5 0 0
2017 3 3 24 11 12 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hægebostad
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 336
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 148
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 58
Helse- og sosialtjenester 202
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 343000 500000 295000
2006 180000 358000 511000 248000
2007 198000 380000 548000 325000
2008 216000 420000 602000 328000
2009 220000 441000 601000 332000
2010 216000 460000 646000 312000
2011 224000 490000 664000 312000
2012 242000 506000 692000 293000
2013 242000 548000 725000 315000
2014 261000 587000 772000 387000
2015 265000 597000 767000 399000
2016 263000 596000 788000 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Grunnskolenivå 373
Videregående skole-nivå 660
Universitets- og høgskolenivå kort 232
Universitets- og høgskolenivå lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hægebostad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.2 7.1
2010K3 4.8 3 7.8
2010K4 5.6 4.4 7.4
2011K1 6.4 5.3 8.1
2011K2 6.1 5.1 7.8
2011K3 7 5.9 8.7
2011K4 6.6 5.3 8.9
2012K1 6 4.8 7.9
2012K2 5.1 4 7.1
2012K3 5.4 5.1 6
2012K4 5.3 4.3 7
2013K1 5.3 4.1 7.1
2013K2 4.6 3.9 5.8
2013K3 5.5 4 7.9
2013K4 4.8 3.6 6.7
2014K1 5.4 4.7 6.5
2014K2 5 4.4 6
2014K3 5.2 4.2 6.7
2014K4 6.4 5.1 8.4
2015K1 6.3 3.7 9.6
2015K2 5.5 3.7 8
2015K3 4.6 2.6 7.4
2015K4 5.4 3.1 8.5
2016K1 6 4.1 8.5
2016K2 6.2 4.5 8.6
2016K3 6.8 6.1 7.7
2016K4 5.5 5.5 5.4
2017K1 5.5 5.2 5.8
2017K2 5.3 4.3 6.6
2017K3 6.6 5.7 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.2 6.2 21.3 31.4 1.2 0.8 4.2 2.7
2008 11.2 7.1 20.6 31.2 1.1 1.4 4 2.7
2009 11.7 8.1 21.3 32 1.9 2.6 1.8 2.8
2010 11.8 7.5 20.5 29.7 2.9 2.8 4.2 3
2011 11.9 7.5 20.2 29.5 2.7 3.4 4 2.8
2012 12.2 8.4 19.2 29.9 2.2 3.8 3.5 3.1
2013 9.5 8.9 18.9 29.8 2 3.5 4.1 2.8
2014 9.3 9 19.9 31.9 1.9 0.9 3.9 2.1
2015 9.9 8.9 19.8 30 2.2 0.9 4.1 1.5
2016 12.3 9.8 19.6 30.5 3.1 1 1.5 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.