3595_1866
3595_1866
kommunefakta
2018-02-18T20:57:00.000Z
no
Hadsel kommune

Kommunefakta

Hadsel - 1866 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 066 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 217 210
5-9 år 224 213
10-14 år 217 206
15-19 år 294 239
20-24 år 287 218
25-29 år 217 248
30-34 år 224 196
35-39 år 199 205
40-44 år 232 218
45-49 år 312 277
50-54 år 281 274
55-59 år 268 254
60-64 år 271 284
65-69 år 281 241
70-74 år 230 262
75-79 år 144 154
80-84 år 93 93
85-89 år 54 94
90-94 år 11 50
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 61 65 35 38 128 10 31 6 0
2017 15 53 71 29 35 123 11 33 6 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hadsel
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hadsel
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 831
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 977
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 160
Undervisning 398
Helse- og sosialtjenester 1085
Personlig tjenesteyting 95

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 358000 502000 279000
2006 176000 377000 528000 284000
2007 192000 419000 565000 303000
2008 203000 447000 607000 309000
2009 210000 459000 616000 314000
2010 221000 472000 641000 330000
2011 234000 500000 666000 342000
2012 240000 527000 679000 362000
2013 250000 542000 709000 377000
2014 257000 562000 738000 371000
2015 259000 572000 750000 388000
2016 267000 589000 764000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hadsel
Grunnskolenivå 2111
Videregående skole-nivå 2599
Universitets- og høgskolenivå kort 1357
Universitets- og høgskolenivå lang 301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hadsel
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 5.1 7.2
2010K3 7.3 6.4 8.4
2010K4 6.9 5.9 8.1
2011K1 7 6 8.3
2011K2 6.8 5.6 8.3
2011K3 7.3 5.9 8.9
2011K4 6.5 4.9 8.5
2012K1 6.5 5.3 8
2012K2 6.1 5.2 7.2
2012K3 6.7 6 7.5
2012K4 6 5 7.2
2013K1 6.9 5.8 8.2
2013K2 6.5 5.2 8.1
2013K3 7.4 6.3 8.9
2013K4 7 5.8 8.4
2014K1 6.9 5.9 8.1
2014K2 6.2 5.6 6.9
2014K3 6.5 5.8 7.5
2014K4 6.4 5.2 7.9
2015K1 7 5.6 8.7
2015K2 6.9 5.2 8.8
2015K3 7.1 6 8.4
2015K4 6.4 5.2 7.7
2016K1 6.1 4.6 7.7
2016K2 5.7 4.8 6.8
2016K3 6.5 5.8 7.3
2016K4 6.8 5.8 8.1
2017K1 6.9 5.5 8.5
2017K2 6.6 5.3 8
2017K3 6.6 5.4 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 7 21.8 35 1.6 1.6 4.2 2.4
2008 7.9 7.1 23.4 35.8 2.4 1.7 3.9 2.3
2009 7.5 7.4 21.9 33.9 4.3 2 3.9 2.4
2010 8.1 8.3 22.7 33.7 4.2 2.2 2.8 2.2
2011 8.9 7.9 21.7 33.3 3.7 2.4 3 3.6
2012 6.3 8.6 21.1 36.4 3.1 2.4 2.7 4.8
2013 7.4 8.1 18.9 35.5 2.8 2.8 2.6 4.7
2014 7.4 9.5 19.1 38.5 3 3 2.6 4.1
2015 7 9.3 19.3 34.9 3.1 2.6 2.9 4.4
2016 6.2 9.6 19.5 35.3 3.6 2.9 3 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.