3595_2011
3595_2011
kommunefakta
2018-02-24T15:12:00.000Z
no
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune

Kommunefakta

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 946 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 98 88
5-9 år 89 84
10-14 år 91 91
15-19 år 100 68
20-24 år 104 81
25-29 år 99 95
30-34 år 87 107
35-39 år 108 86
40-44 år 101 84
45-49 år 126 97
50-54 år 113 83
55-59 år 109 85
60-64 år 85 89
65-69 år 100 88
70-74 år 62 67
75-79 år 31 42
80-84 år 25 37
85-89 år 8 24
90-94 år 1 11
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 38 0 7 11 0 0 21 0 0 0
2017 39 0 9 11 0 0 18 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Jordbruk, skogbruk og fiske 198
Sekundærnæringer 170
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 269
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 228
Helse- og sosialtjenester 303
Personlig tjenesteyting 100

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 356000 475000 294000
2006 172000 357000 503000 304000
2007 179000 410000 531000 315000
2008 195000 445000 561000 326000
2009 203000 428000 590000 343000
2010 206000 465000 629000 362000
2011 218000 492000 637000 381000
2012 225000 523000 652000 389000
2013 230000 550000 656000 394000
2014 239000 581000 673000 389000
2015 245000 597000 678000 387000
2016 252000 603000 701000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Grunnskolenivå 933
Videregående skole-nivå 655
Universitets- og høgskolenivå kort 540
Universitets- og høgskolenivå lang 141
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Guovdageaidnu - Kautokeino
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 4.3 8.4
2010K3 7.3 5 9.2
2010K4 6.8 5.8 7.7
2011K1 8.3 6.1 10
2011K2 8.4 6 10.1
2011K3 5.9 5.1 6.5
2011K4 4.7 3.5 5.5
2012K1 4.9 3.7 5.8
2012K2 5.5 4.5 6.3
2012K3 6.2 5.3 6.8
2012K4 6.2 4.7 7.2
2013K1 6.9 5.2 8.1
2013K2 7 5 8.5
2013K3 7 5.2 8.4
2013K4 7.5 6 8.7
2014K1 8.3 6.7 9.6
2014K2 8.9 5.5 11.5
2014K3 7.2 5.3 8.9
2014K4 6.4 4.2 8.5
2015K1 6.4 4.1 8.1
2015K2 5.5 3.3 7.1
2015K3 4.7 3.5 5.7
2015K4 5.8 3.5 7.6
2016K1 5.6 3.8 7
2016K2 6.1 4 7.8
2016K3 5.3 3.6 6.7
2016K4 4.5 2.9 5.9
2017K1 5.1 4 6
2017K2 6.5 5.4 7.4
2017K3 6.6 5 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.2 9.9 22.6 29.3 2.3 1.6 6.7 5
2008 9.6 10.4 21.6 31.3 1.9 3 6.3 3.9
2009 11.1 11 20.6 31.7 2.1 2.7 6.2 4.3
2010 9.5 12 20.9 33.4 2 3.6 3.3 3.9
2011 9.9 12.4 18.8 35.3 1.9 3.3 3.6 3.3
2012 8.9 11.4 19 38.2 1.7 3.1 3.8 3.1
2013 8.5 10.4 18.5 35.8 1.8 2.6 6.2 3
2014 8.7 11.4 18.4 38.8 2 2.5 4.2 3.2
2015 9.7 10.3 17.5 39 2 2.9 3.9 3.2
2016 11.1 9.5 18 38 2.2 2.6 3.9 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.