3595_1411
3595_1411
kommunefakta
2018-02-24T22:46:00.000Z
no
Gulen kommune

Kommunefakta

Gulen - 1411 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 345 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 51
5-9 år 61 54
10-14 år 78 77
15-19 år 73 81
20-24 år 78 84
25-29 år 58 65
30-34 år 66 51
35-39 år 59 59
40-44 år 58 67
45-49 år 88 83
50-54 år 86 68
55-59 år 86 90
60-64 år 81 58
65-69 år 65 72
70-74 år 76 66
75-79 år 46 37
80-84 år 32 43
85-89 år 19 24
90-94 år 8 18
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 73 46 13 0 3 9 7 0 0
2017 0 70 54 13 0 3 8 6 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gulen
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gulen
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 323
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 318
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 51
Undervisning 77
Helse- og sosialtjenester 293
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 151000 334000 495000 294000
2006 162000 380000 519000 292000
2007 194000 414000 572000 310000
2008 202000 447000 622000 336000
2009 201000 437000 648000 341000
2010 217000 454000 655000 365000
2011 228000 490000 684000 411000
2012 233000 519000 733000 424000
2013 235000 535000 768000 398000
2014 248000 547000 795000 451000
2015 250000 551000 806000 478000
2016 253000 559000 808000 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gulen
Grunnskolenivå 527
Videregående skole-nivå 932
Universitets- og høgskolenivå kort 361
Universitets- og høgskolenivå lang 68
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gulen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 34.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3 6.5
2010K3 5.2 3.6 7.3
2010K4 5.7 3.6 8.5
2011K1 5.9 3.8 8.5
2011K2 5.5 3.6 7.9
2011K3 5.4 3.5 8.1
2011K4 5.5 3.9 7.6
2012K1 5.7 4.5 7.4
2012K2 4.6 2.8 7
2012K3 5.1 3.3 7.4
2012K4 5.7 3.9 7.9
2013K1 5.7 4.6 7
2013K2 5 4.3 6
2013K3 5.3 3.7 7.3
2013K4 4.6 3.4 6
2014K1 4.4 3.9 5.1
2014K2 4.4 3.1 5.9
2014K3 5.2 4.2 6.4
2014K4 5.1 3.6 6.8
2015K1 5.9 4.3 7.7
2015K2 5.8 4.5 7.2
2015K3 6 4.2 8.1
2015K4 4.6 2.9 6.5
2016K1 4.9 2.9 7.2
2016K2 4.2 2.5 6.2
2016K3 5.3 3.6 7.3
2016K4 5.2 4.2 6.3
2017K1 5.5 4.4 6.7
2017K2 4.5 3.9 5.1
2017K3 4.7 3.7 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 5.8 18.6 39 0.9 1.3 2.3 1.7
2008 7.3 7.1 21 44.8 0.8 1.5 2.6 1.7
2009 7.4 6.9 20.6 40.6 0.7 1.4 2.7 1.5
2010 7.6 6.9 21.1 41.8 1 1.4 3.1 2.1
2011 8.1 7.4 21 40.1 1 1.4 3 1.5
2012 8.5 7.5 20.5 42.1 1 1.2 3.3 2.5
2013 8.5 7.4 19.1 41 0.8 1.1 2.9 2
2014 9.2 7.7 19.5 44 1.3 1.4 1.3 2.7
2015 8.8 7.7 20 40.8 1.2 1.2 1.5 1.8
2016 8.7 8 20.5 41.6 2.1 2.2 1.7 1.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.