3595_0423
3595_0423
kommunefakta
2018-02-25T14:26:00.000Z
no
Grue kommune

Kommunefakta

Grue - 0423 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 740 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 76
5-9 år 84 84
10-14 år 128 116
15-19 år 139 134
20-24 år 141 122
25-29 år 124 94
30-34 år 102 84
35-39 år 88 100
40-44 år 139 122
45-49 år 168 177
50-54 år 175 177
55-59 år 205 168
60-64 år 195 199
65-69 år 181 207
70-74 år 188 187
75-79 år 100 101
80-84 år 66 82
85-89 år 42 87
90-94 år 17 47
95-99 år 4 18
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 32 34 7 23 8 9 24 5 0
2017 50 29 32 9 25 9 7 28 6 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grue
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grue
Jordbruk, skogbruk og fiske 186
Sekundærnæringer 451
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 621
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 126
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 500
Personlig tjenesteyting 58

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 320000 463000 255000
2006 157000 346000 493000 267000
2007 171000 375000 531000 302000
2008 188000 407000 570000 308000
2009 197000 405000 582000 312000
2010 197000 426000 590000 315000
2011 213000 458000 628000 336000
2012 221000 473000 649000 344000
2013 227000 500000 678000 363000
2014 235000 525000 698000 371000
2015 240000 533000 707000 385000
2016 249000 550000 715000 374000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grue
Grunnskolenivå 1586
Videregående skole-nivå 1732
Universitets- og høgskolenivå kort 627
Universitets- og høgskolenivå lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Grue
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 4.4 7.4
2010K3 5.9 5.4 6.6
2010K4 6.8 5.4 8.4
2011K1 7.5 5.8 9.4
2011K2 6.6 4.8 8.6
2011K3 6.8 5.7 8.1
2011K4 6.7 5.3 8.4
2012K1 5.3 4.2 6.6
2012K2 5.9 4 8
2012K3 5.9 4.5 7.4
2012K4 7 4.9 9.4
2013K1 8.2 5.9 10.7
2013K2 6.1 4.5 7.9
2013K3 6.5 5.5 7.6
2013K4 6.1 5.1 7.4
2014K1 6.6 5.9 7.4
2014K2 5.9 5.2 6.7
2014K3 5.2 4.8 5.7
2014K4 5.8 5.1 6.6
2015K1 6.8 5.8 8
2015K2 5.8 3.9 7.9
2015K3 5.9 4.4 7.6
2015K4 5.9 4.6 7.4
2016K1 6.6 4.9 8.5
2016K2 5.8 4 7.9
2016K3 6.5 4.9 8.2
2016K4 6.3 5.2 7.6
2017K1 6.3 4.9 7.8
2017K2 6.3 4.9 7.8
2017K3 5.9 4.7 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 6.1 17 41.9 4.2 1.9 1.7 1.4
2008 7.8 5.8 15.8 38.5 3.7 2.7 11 1.3
2009 7.8 6.4 16 38.9 4.1 3 5.4 1.5
2010 8 6.9 18.1 38.3 4.5 2.9 5.4 1.7
2011 7.9 6.8 16.8 36.5 4.4 4.6 5.2 1.6
2012 6.5 6.9 16.3 41.1 4.1 6.2 5.5 1.7
2013 6.2 6.3 15.6 41.4 3.9 5 5 1.5
2014 6.3 6.8 16.4 41.6 3.5 5.5 6.4 1.5
2015 5.8 6.5 16.4 40.1 3.8 4.8 6.1 1.5
2016 6.1 6.9 16.3 40.9 4 4.4 6.1 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.