3595_0904
3595_0904
kommunefakta
2017-07-25T18:44:00.000Z
no
Grimstad kommune

Kommunefakta

Grimstad - 0904 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

22 750 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 680 662
5-9 år 752 725
10-14 år 756 776
15-19 år 835 749
20-24 år 944 825
25-29 år 786 703
30-34 år 706 662
35-39 år 686 715
40-44 år 833 790
45-49 år 837 777
50-54 år 712 707
55-59 år 649 669
60-64 år 627 562
65-69 år 558 590
70-74 år 479 520
75-79 år 273 317
80-84 år 209 221
85-89 år 89 157
90-94 år 35 90
95-99 år 5 20
100 år eller eldre 2 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 121 236 357
1998K4 87 149 236
1999K4 84 125 209
2000K4 98 122 220
2001K4 70 182 252
2002K4 105 137 242
2003K4 69 109 178
2004K4 135 12 147
2005K4 86 250 339
2006K4 100 211 312
2007K4 95 179 273
2008K4 103 200 302
2009K4 135 244 386
2010K4 87 242 326
2011K4 106 372 478
2012K4 114 177 293
2013K4 84 106 189
2014K4 91 226 315
2015K4 81 367 452
2016K4 87 53 142

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  512 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Grimstad
Grunnskolenivå 4498
Videregående skole-nivå 6823
Universitets- og høgskolenivå kort 4518
Universitets- og høgskolenivå lang 1458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 117

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Grimstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 229
Sekundærnæringer 1992
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3697
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 764
Undervisning 1151
Helse- og sosialtjenester 2110
Personlig tjenesteyting 358

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 381000 488000 261000
2006 179000 399000 513000 269000
2007 194000 431000 556000 296000
2008 210000 466000 606000 320000
2009 212000 474000 611000 337000
2010 218000 484000 630000 348000
2011 227000 513000 660000 343000
2012 234000 540000 693000 348000
2013 245000 545000 722000 365000
2014 254000 560000 739000 381000
2015 259000 571000 754000 385000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 10.4 26.8 25.4 4.1 2.2 4.8 2.7
2008 6.4 12.1 27 26.4 4.1 2.1 4.9 2.9
2009 6 12.6 26 25.6 4.1 2 4.6 2.8
2010 5.5 12.2 26.8 26.1 5.1 2.4 4.8 2.8
2011 5.9 12.9 24.4 26.9 5.3 2.9 5.5 2.8
2012 5.8 11.8 23.3 27.5 4.6 3.5 6.9 3.1
2013 5.6 12.2 22.4 27.2 4.8 3.8 6.9 3
2014 6 12.2 22.3 28.1 4.9 3.7 6.9 3.2
2015 6.2 11.7 21.6 27.1 4.8 3.5 6.8 3.9
2016 5.8 11.1 21.8 27.5 5.7 3.4 6.7 4.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  54 399 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.