3595_1919
3595_1919
kommunefakta
2018-02-21T16:10:00.000Z
no
Gratangen kommune

Kommunefakta

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 120 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 28
5-9 år 17 24
10-14 år 34 31
15-19 år 54 28
20-24 år 30 29
25-29 år 36 24
30-34 år 32 16
35-39 år 25 30
40-44 år 40 27
45-49 år 39 31
50-54 år 42 48
55-59 år 44 32
60-64 år 38 31
65-69 år 40 29
70-74 år 38 32
75-79 år 22 35
80-84 år 20 24
85-89 år 9 17
90-94 år 9 12
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 22 29 4 26 0 6 3 0 3
2017 20 19 30 4 20 3 9 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gratangen
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gratangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 89
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 100
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 45
Helse- og sosialtjenester 136
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 317000 485000 303000
2006 167000 326000 500000 346000
2007 179000 369000 529000 322000
2008 195000 390000 566000 351000
2009 198000 424000 583000 273000
2010 207000 432000 581000 332000
2011 219000 489000 645000 287000
2012 231000 486000 685000 360000
2013 235000 476000 722000 371000
2014 244000 506000 678000 403000
2015 250000 509000 698000 437000
2016 264000 518000 686000 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gratangen
Grunnskolenivå 348
Videregående skole-nivå 353
Universitets- og høgskolenivå kort 167
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gratangen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 10.7 11.1 10.2
2010K3 11.9 13.3 10.1
2010K4 10.5 11 9.7
2011K1 8.4 9.1 7.5
2011K2 7.5 8.7 5.7
2011K3 7.6 8.8 5.8
2011K4 6.2 7 4.9
2012K1 7.3 6.9 7.8
2012K2 7.8 7.1 8.6
2012K3 7.8 7.8 7.9
2012K4 8.8 7.7 10.2
2013K1 7.8 7.6 8.1
2013K2 7.4 6.3 8.8
2013K3 7.2 7.5 6.9
2013K4 7.9 8.5 7
2014K1 6.5 5.8 7.5
2014K2 7.9 7.1 9
2014K3 9.9 8.3 12.3
2014K4 8.7 6.8 11.4
2015K1 8.8 6.1 12.3
2015K2 7.7 6.3 9.6
2015K3 8 6.6 10.1
2015K4 10.3 8.6 12.6
2016K1 9.3 9.2 9.4
2016K2 8.9 9.7 7.8
2016K3 9 11.3 6.1
2016K4 7.3 6.6 8.2
2017K1 6.7 5.6 8.2
2017K2 5.8 4.9 7.1
2017K3 6.3 6.8 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 7 19.4 33 5 0.8 5.9 1.7
2008 13.3 6.2 17.9 32.5 3.3 1.6 7.1 1.8
2009 12.8 6.7 17.9 34.5 3.1 1.1 5 1.4
2010 12.8 6.5 17.2 32.7 5.1 1.2 5.3 1.4
2011 13.3 6.1 15.7 33.4 5 0.7 5.6 1.6
2012 12.4 6.9 16.7 38.1 4.9 0.7 5.4 1.5
2013 11.8 5.6 15.8 36.3 4.6 0.7 5.2 1.3
2014 11.6 6.1 13.9 36.8 5.5 1.1 5.4 1.4
2015 10.3 5.2 13.1 36.6 5.6 1.4 4.4 1.5
2016 9.9 6.4 14.4 34.4 4.9 3.2 4.4 1.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.