3595_1234
3595_1234
kommunefakta
2017-10-17T06:03:00.000Z
no
Granvin kommune

Kommunefakta

Granvin - 1234 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

930 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 24 25
5-9 år 21 17
10-14 år 17 27
15-19 år 37 21
20-24 år 27 25
25-29 år 35 38
30-34 år 22 24
35-39 år 29 16
40-44 år 27 16
45-49 år 19 30
50-54 år 43 29
55-59 år 27 30
60-64 år 45 38
65-69 år 30 33
70-74 år 27 24
75-79 år 23 19
80-84 år 8 15
85-89 år 9 17
90-94 år 5 7
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 0 35 11 0 3 3 0 0 0
2017 3 0 38 11 0 3 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  16 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  8 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  5 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  6 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Granvin
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Granvin
Jordbruk, skogbruk og fiske 30
Sekundærnæringer 157
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 124
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 17
Undervisning 29
Helse- og sosialtjenester 111
Personlig tjenesteyting 12

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 150000 331000 489000 298000
2006 172000 359000 519000
2007 183000 377000 558000 312000
2008 207000 422000 592000
2009 209000 425000 602000
2010 217000 446000 628000 314000
2011 223000 495000 650000 332000
2012 235000 515000 655000 371000
2013 252000 514000 694000 389000
2014 255000 547000 711000 359000
2015 260000 567000 716000 379000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Granvin
Grunnskolenivå 159
Videregående skole-nivå 419
Universitets- og høgskolenivå kort 163
Universitets- og høgskolenivå lang 22
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 953 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Granvin
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 39.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 32.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  24 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.1 6.8 22.1 34.2 1.7 0.5 3.1 3.1
2008 9.9 7.2 21.7 37.9 1.7 1.2 3.5 2.9
2009 10.6 7.2 19.4 37 1.4 1.7 2.7 3.1
2010 9.7 7.1 20 37 1.5 0.6 2.9 3.1
2011 10.5 6.8 19.8 34.7 1.1 1.3 2.5 3.2
2012 10.9 7 19.5 38 1.4 1 3.3 3.3
2013 11.8 7.3 19.9 36.8 1.4 0.8 3 2.9
2014 10.9 6.5 19.7 36 1.4 0.7 2.9 2.4
2015 11.4 7 19.3 34.7 1.7 0.5 2.7 2.7
2016 12.2 7.5 19.7 33.6 1 0.7 3.4 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  72 117 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.