3595_1825
3595_1825
kommunefakta
2018-02-25T14:25:00.000Z
no
Grane kommune

Kommunefakta

Grane - 1825 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 463 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 27
5-9 år 46 32
10-14 år 43 42
15-19 år 58 45
20-24 år 37 32
25-29 år 48 35
30-34 år 33 39
35-39 år 41 27
40-44 år 41 41
45-49 år 53 50
50-54 år 63 44
55-59 år 52 45
60-64 år 49 39
65-69 år 57 46
70-74 år 45 49
75-79 år 44 37
80-84 år 27 17
85-89 år 15 18
90-94 år 3 9
95-99 år 5 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 47 0 0 0 0 3 0 0 0
2017 15 48 0 0 0 0 4 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Grane
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Grane
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 226
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 132
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 44
Helse- og sosialtjenester 177
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 357000 472000 272000
2006 173000 372000 490000 240000
2007 187000 404000 533000 290000
2008 207000 420000 587000 317000
2009 202000 415000 574000 311000
2010 215000 446000 577000 336000
2011 221000 473000 608000 347000
2012 231000 493000 647000 361000
2013 238000 525000 665000 363000
2014 256000 544000 676000 379000
2015 262000 535000 700000 432000
2016 275000 556000 718000 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Grane
Grunnskolenivå 475
Videregående skole-nivå 516
Universitets- og høgskolenivå kort 174
Universitets- og høgskolenivå lang 34
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Grane
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -19.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -11.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 38.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 6.5 4.5
2010K3 8.5 9.4 7.4
2010K4 6.4 6.3 6.6
2011K1 6.1 6.3 6
2011K2 6 5.4 6.9
2011K3 5.4 3.9 7.6
2011K4 5 3.2 7.5
2012K1 5.9 4 8.6
2012K2 4.3 2.7 6.6
2012K3 6.1 4.6 8.2
2012K4 6.2 5.4 7.2
2013K1 6.1 4.7 7.9
2013K2 4.8 3.6 6.5
2013K3 4.2 3.1 5.8
2013K4 4.1 3 5.6
2014K1 5.5 4.3 6.9
2014K2 5 4 6.2
2014K3 6.7 5.2 8.6
2014K4 6.5 5.7 7.5
2015K1 5.6 5 6.3
2015K2 5.1 4.3 6.1
2015K3 5.8 4.6 7.4
2015K4 4.8 3.7 6
2016K1 4.8 3.5 6.4
2016K2 4.4 3 5.9
2016K3 4.6 3.2 6.3
2016K4 4 3.2 4.9
2017K1 4.6 3.4 5.9
2017K2 4.4 3.9 4.9
2017K3 6 5.2 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.1 6.6 20.7 31.2 1.3 1 7 1.7
2008 12.8 7.3 20.2 30.2 1.5 1.8 5.1 1.6
2009 13 7.1 19.4 29.1 1.2 1.4 7.1 1.4
2010 12.5 7.8 21.6 29.6 1.6 1.3 6.8 1.3
2011 11.5 7.2 20.6 28.2 1.8 1.2 6.6 1.6
2012 12.5 8.1 20.6 31.7 1.7 1.1 6.3 1.2
2013 11.7 7 19.5 29.9 1.3 1.6 6.5 1.6
2014 13 8 19.6 33.2 1.2 2.1 4.5 1.6
2015 10.6 7.2 18.2 30.2 1.2 1.6 5.9 1.3
2016 10.5 7.3 18.8 31.8 1.6 1.4 5.3 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.