3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2017-04-30T05:09:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 546 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 192 163
5-9 år 239 185
10-14 år 267 219
15-19 år 249 232
20-24 år 193 154
25-29 år 189 151
30-34 år 188 162
35-39 år 201 219
40-44 år 272 266
45-49 år 332 315
50-54 år 281 226
55-59 år 187 192
60-64 år 171 150
65-69 år 140 168
70-74 år 144 145
75-79 år 66 80
80-84 år 58 72
85-89 år 25 32
90-94 år 5 12
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 23 136 159
1998K4 39 130 169
1999K4 45 73 118
2000K4 23 68 91
2001K4 29 94 123
2002K4 39 57 96
2003K4 20 83 103
2004K4 27 89 116
2005K4 27 120 150
2006K4 45 94 139
2007K4 33 81 111
2008K4 21 76 103
2009K4 56 205 254
2010K4 15 153 169
2011K4 41 122 162
2012K4 29 82 112
2013K4 30 -6 28
2014K4 23 5 34
2015K4 15 -20 -3
2016K4 10 211 223

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  88 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

97,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1353
Videregående skole-nivå 2152
Universitets- og høgskolenivå kort 1109
Universitets- og høgskolenivå lang 345
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gjerdrum
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 641
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1609
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 210
Helse- og sosialtjenester 564
Personlig tjenesteyting 114

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 192000 433000 574000 288000
2006 206000 449000 596000 306000
2007 218000 507000 650000 325000
2008 241000 531000 701000 360000
2009 230000 522000 710000 363000
2010 231000 551000 734000 365000
2011 247000 577000 766000 387000
2012 262000 600000 811000 423000
2013 275000 626000 841000 423000
2014 282000 655000 858000 414000
2015 287000 680000 880000 415000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 14 24.1 24.8 3 2.4 6.5 2.9
2008 10.4 14.6 23.5 23.9 3 2.4 6.9 3.5
2009 7.9 15.5 23.8 23.6 3.1 2.6 6.6 3.1
2010 10 15 25.3 25.2 2.5 2.2 5 3.2
2011 9.4 15.1 24.6 24.9 2.8 2.9 5.5 3.1
2012 9.5 15.2 24.7 27.7 2.4 3.1 5.2 2.8
2013 9 13.8 23 29.2 2.1 2.6 5.1 2.7
2014 7.8 14.3 23 31.9 2.7 3.2 5.2 3.2
2015 7.9 13.8 22.7 29.7 3.1 2.8 5.4 3.1
2016 8.1 14 22.4 31.2 3.3 2.8 6.2 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  76 147 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.