3595_1532
3595_1532
kommunefakta
2017-11-17T20:22:00.000Z
no
Giske kommune

Kommunefakta

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

8 277 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 283 315
5-9 år 292 307
10-14 år 282 301
15-19 år 316 260
20-24 år 246 233
25-29 år 254 258
30-34 år 284 276
35-39 år 279 238
40-44 år 283 270
45-49 år 290 270
50-54 år 244 228
55-59 år 252 228
60-64 år 234 232
65-69 år 189 170
70-74 år 164 170
75-79 år 102 101
80-84 år 64 90
85-89 år 44 67
90-94 år 10 36
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 155 144 38 51 21 19 6 5 0
2017 34 166 143 39 46 15 21 14 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  113 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  52 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  23 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  10 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Giske
Selveier 90.2
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 9.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Giske
Jordbruk, skogbruk og fiske 259
Sekundærnæringer 826
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1546
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 151
Undervisning 304
Helse- og sosialtjenester 820
Personlig tjenesteyting 97

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 360000 518000 295000
2006 180000 382000 555000 311000
2007 200000 422000 612000 313000
2008 219000 464000 646000 349000
2009 230000 462000 662000 351000
2010 227000 497000 692000 363000
2011 242000 534000 713000 383000
2012 251000 554000 732000 406000
2013 259000 575000 757000 415000
2014 278000 613000 780000 424000
2015 282000 630000 806000 420000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Giske
Grunnskolenivå 1708
Videregående skole-nivå 2571
Universitets- og høgskolenivå kort 1389
Universitets- og høgskolenivå lang 306
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 193 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Giske
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.4 4.1 7
2010K2 5.4 4.1 6.9
2010K3 5.9 4.9 7.2
2010K4 5.2 4.4 6.3
2011K1 5.8 4.6 7.4
2011K2 5.9 4.4 7.7
2011K3 5.6 4.6 6.7
2011K4 5 3.6 6.7
2012K1 5.7 4.1 7.5
2012K2 5.2 3.6 7.1
2012K3 5.3 3.9 7
2012K4 5.4 4.1 7
2013K1 5.4 3.9 7.1
2013K2 4.9 3.8 6.2
2013K3 4.8 3.7 6.3
2013K4 4.6 3.7 5.8
2014K1 5 3.8 6.6
2014K2 5.2 3.5 7.4
2014K3 5.9 4.4 7.9
2014K4 5.8 4.2 7.7
2015K1 5.6 4.4 7.1
2015K2 5 3.6 6.8
2015K3 5.4 4.4 6.6
2015K4 5.2 4 6.7
2016K1 5.4 3.8 7.2
2016K2 5.6 4 7.6
2016K3 5.6 4.1 7.4
2016K4 5.3 3.9 6.9
2017K1 5.4 3.8 7.4
2017K2 5.3 3.3 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 12 24.7 31.3 1.6 1.2 5.4 2
2008 5.8 13.7 24.7 33.2 1.7 1.1 4.9 2
2009 7 15 23.9 32.1 1.9 1.3 4.7 2.3
2010 6.8 14.7 24.3 33.2 2.1 1.5 4.6 2.4
2011 6.8 14.9 24.3 33.4 2.1 1.8 4.1 2.1
2012 6.4 14.5 25.1 34.2 2.3 2 4.2 2
2013 6.5 15 24.2 30.7 2 2.5 4.3 2.5
2014 6.4 15 24.9 31.3 2 2.8 4.4 2.4
2015 6.5 16.3 25.5 29.2 2 2.4 4.5 2.1
2016 7 16.2 25 28.6 2.1 2.5 4.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  112 746 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.