3595_0522
3595_0522
kommunefakta
2018-02-24T23:06:00.000Z
no
Gausdal kommune

Kommunefakta

Gausdal - 0522 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 148 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 147 130
5-9 år 181 164
10-14 år 186 154
15-19 år 191 165
20-24 år 195 163
25-29 år 174 137
30-34 år 175 147
35-39 år 167 171
40-44 år 193 177
45-49 år 249 248
50-54 år 245 226
55-59 år 214 199
60-64 år 205 188
65-69 år 179 181
70-74 år 183 198
75-79 år 117 129
80-84 år 80 100
85-89 år 53 63
90-94 år 16 41
95-99 år 7 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 36 93 27 10 24 8 0 0 0
2017 16 36 84 27 12 23 8 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gausdal
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gausdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 278
Sekundærnæringer 764
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 977
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 202
Undervisning 209
Helse- og sosialtjenester 677
Personlig tjenesteyting 106

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 338000 474000 259000
2006 163000 359000 497000 270000
2007 176000 389000 542000 281000
2008 193000 410000 580000 303000
2009 196000 419000 582000 312000
2010 206000 434000 602000 317000
2011 213000 463000 632000 334000
2012 232000 485000 657000 342000
2013 245000 505000 677000 358000
2014 257000 526000 711000 388000
2015 268000 556000 711000 391000
2016 271000 570000 740000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gausdal
Grunnskolenivå 1607
Videregående skole-nivå 2355
Universitets- og høgskolenivå kort 871
Universitets- og høgskolenivå lang 198
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gausdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.5 6.8
2010K3 5.9 4.8 7.3
2010K4 5.3 3.4 7.7
2011K1 5.2 3.7 7
2011K2 5.4 4.5 6.4
2011K3 5.4 4.7 6.2
2011K4 5.2 4.6 6
2012K1 6.1 5.4 6.9
2012K2 5.1 4.1 6.4
2012K3 5.1 4 6.6
2012K4 5.3 3.7 7.2
2013K1 5.4 4.1 7.1
2013K2 4.5 3 6.4
2013K3 5.1 3.9 6.6
2013K4 5.5 4 7.3
2014K1 6.3 4.6 8.6
2014K2 5.5 3.4 8.1
2014K3 4.8 2.9 7.2
2014K4 5.2 3.8 6.9
2015K1 5.6 3.9 7.5
2015K2 4.8 3.5 6.5
2015K3 5 3.4 6.9
2015K4 5 3.6 6.6
2016K1 5.3 3.9 6.9
2016K2 4.8 3.2 6.7
2016K3 5.1 3.5 6.9
2016K4 4.8 3.6 6.3
2017K1 5.2 4 6.5
2017K2 4.9 4 6
2017K3 4.9 4.2 5.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 7.8 21.7 31.7 2.9 1.5 6.3 2.9
2008 7.2 8.2 22.1 31.8 2.4 1.3 7.7 2.5
2009 7 8.8 21.5 30.5 2.7 1.3 7.9 2.3
2010 6.8 8.5 20.4 30.8 2.8 1.9 8.1 2.8
2011 7.4 8.8 19.5 31.7 2.9 2.2 8.6 2.2
2012 6.8 9 19.7 34.8 2.9 2.2 8.4 2.2
2013 6.4 8.9 18.9 34.4 2.6 2.3 8.2 3
2014 5.7 9.2 19.2 36.4 2.6 1.8 7 2.6
2015 6.2 9.5 19.4 35.5 2.3 1.9 6.7 2.8
2016 5.8 9.4 19 36.8 2.4 1.8 7 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.