3595_0831
3595_0831
kommunefakta
2018-02-21T16:13:00.000Z
no
Fyresdal kommune

Kommunefakta

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 330 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 32
5-9 år 43 42
10-14 år 43 45
15-19 år 42 36
20-24 år 53 42
25-29 år 33 25
30-34 år 31 32
35-39 år 27 35
40-44 år 46 37
45-49 år 51 49
50-54 år 45 45
55-59 år 52 48
60-64 år 47 40
65-69 år 41 39
70-74 år 45 34
75-79 år 23 26
80-84 år 14 13
85-89 år 8 16
90-94 år 5 3
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 11 9 32 0 17 3 5 3 0
2017 3 11 9 31 3 16 3 5 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fyresdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 185
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 130
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 161
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 347000 470000 265000
2006 180000 362000 509000 293000
2007 193000 401000 569000 292000
2008 206000 437000 583000 294000
2009 217000 458000 583000 313000
2010 222000 456000 621000 344000
2011 238000 494000 652000 372000
2012 241000 523000 663000 369000
2013 249000 530000 717000 376000
2014 261000 541000 705000 353000
2015 264000 542000 705000 358000
2016 275000 547000 729000 354000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Grunnskolenivå 248
Videregående skole-nivå 515
Universitets- og høgskolenivå kort 216
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.2 7.1
2010K3 5.3 4.1 6.8
2010K4 4.5 3.7 5.5
2011K1 5.4 4.9 6
2011K2 5.7 5.1 6.6
2011K3 4.7 3.1 6.9
2011K4 5.4 3.8 7.3
2012K1 6.1 4.4 8.5
2012K2 4.7 3 6.9
2012K3 7.3 5.4 9.8
2012K4 5.7 4 7.8
2013K1 5.8 4.5 7.4
2013K2 5.7 3.5 8.4
2013K3 6.8 5.1 8.9
2013K4 4.8 3.7 6.3
2014K1 3.7 1.9 5.8
2014K2 3.5 1.9 5.7
2014K3 4.4 3.7 5.2
2014K4 4.4 3.6 5.4
2015K1 4.9 4.2 5.9
2015K2 5.2 5.2 5.3
2015K3 5.8 5.1 6.6
2015K4 4.9 4.5 5.2
2016K1 5.9 6.1 5.8
2016K2 5.3 4.4 6.2
2016K3 6.1 7.2 5
2016K4 3.7 4.1 3.3
2017K1 3.6 3.3 3.9
2017K2 4.3 3.3 5.3
2017K3 5.5 5.4 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12 5.9 17.6 30 1.9 0.6 6.5 6.3
2008 9.9 6.7 16.3 29.9 1.3 0.6 5.8 4.5
2009 10.9 7 17 30.2 2.2 0.6 6.2 4.7
2010 10.6 7 17.7 30.7 3.6 1.1 6.3 5.2
2011 10.1 6.3 17.8 30.7 3.9 0.9 5.8 5.6
2012 10.5 6.2 18.6 31.6 3.4 1 5.9 5.4
2013 9.3 6 18.4 31.3 3.2 0.9 6.3 4.9
2014 9.3 6.4 19.3 34.2 4.2 1 6.3 5.3
2015 9.4 5.7 18 31.2 5.3 1.2 6 5.2
2016 10.2 6.3 19.1 31.2 5.5 1.3 6.1 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.