3595_1620
3595_1620
kommunefakta
2017-11-21T16:28:00.000Z
no
Frøya kommune

Kommunefakta

Frøya - 1620 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 957 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 139 170
5-9 år 153 144
10-14 år 107 107
15-19 år 145 148
20-24 år 155 163
25-29 år 229 199
30-34 år 203 155
35-39 år 165 150
40-44 år 196 146
45-49 år 187 154
50-54 år 185 128
55-59 år 166 143
60-64 år 146 118
65-69 år 136 105
70-74 år 100 104
75-79 år 61 72
80-84 år 53 71
85-89 år 27 58
90-94 år 15 23
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 433 168 44 18 0 20 0 0 0
2017 29 466 198 44 22 0 22 0 0 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  58 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  37 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  116 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  20 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Frøya
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Frøya
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 930
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 557
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 114
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 401
Personlig tjenesteyting 46

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 304000 487000 276000
2006 165000 342000 514000 295000
2007 176000 363000 562000 307000
2008 192000 389000 588000 325000
2009 202000 396000 596000 325000
2010 208000 431000 623000 331000
2011 217000 449000 661000 332000
2012 234000 474000 683000 356000
2013 253000 517000 730000 361000
2014 256000 546000 741000 389000
2015 266000 561000 763000 392000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Frøya
Grunnskolenivå 1525
Videregående skole-nivå 1505
Universitets- og høgskolenivå kort 678
Universitets- og høgskolenivå lang 209
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

3 461 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Frøya
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 25.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.9 5.8 8.2
2010K2 6.1 4.7 7.8
2010K3 6.9 6.1 7.9
2010K4 6.6 5.1 8.3
2011K1 7.1 5.6 9
2011K2 7.6 6 9.8
2011K3 7.4 5.8 9.4
2011K4 6.8 5.4 8.6
2012K1 6.4 4.7 8.4
2012K2 6.6 5 8.6
2012K3 6.2 4.9 7.9
2012K4 6.1 3.9 8.7
2013K1 6.2 4.1 8.8
2013K2 5.4 3.8 7.5
2013K3 5.6 4.5 7.3
2013K4 5.6 5.1 6.3
2014K1 5.3 4.5 6.4
2014K2 4.9 4.1 6
2014K3 6 5 7.5
2014K4 5.8 4 8.3
2015K1 6.6 4.8 9
2015K2 7 5.4 9.1
2015K3 7.1 5.7 8.9
2015K4 6.9 5.6 8.7
2016K1 6.6 5.3 8.3
2016K2 5.5 4.3 7.1
2016K3 5.6 5.2 6.2
2016K4 5.6 4.8 6.7
2017K1 5.7 4.4 7.3
2017K2 5.2 3.9 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 7.3 21.2 33.9 1.8 2.6 4.2 4.4
2008 10 8.6 22.2 36 1.5 2.3 3.8 3.6
2009 10.1 8.3 20.9 34.6 1.8 1.8 6.3 3.5
2010 9.1 8.6 19.6 33.4 1.9 1.8 8 3.4
2011 10.2 8.7 19.1 33.2 2 3.9 6.5 3.1
2012 9.8 8.7 18.3 33.7 1.8 4.7 6.3 4.3
2013 11.3 9 18.2 32.9 1.3 4.6 6.2 3.3
2014 12.2 10.2 16.4 34.4 1.2 4.5 7.2 4.4
2015 8.7 10.9 16.5 31.3 1.8 4.3 7.2 5.2
2016 8.5 11.1 17.8 32.9 3 3.1 6.5 5.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  137 195 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.