3595_1620
3595_1620
kommunefakta
2018-02-25T22:17:00.000Z
no
Frøya kommune

Kommunefakta

Frøya - 1620 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 962 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 29 433 168 44 18 0 20 0 0 0
2017 29 466 198 44 22 0 22 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frøya (-2017)
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 1
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frøya (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 930
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 557
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 114
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 401
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 304000 487000 276000
2006 165000 342000 514000 295000
2007 176000 363000 562000 307000
2008 192000 389000 588000 325000
2009 202000 396000 596000 325000
2010 208000 431000 623000 331000
2011 217000 449000 661000 332000
2012 234000 474000 683000 356000
2013 253000 517000 730000 361000
2014 256000 546000 741000 389000
2015 266000 561000 763000 392000
2016 270000 566000 766000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frøya (-2017)
Grunnskolenivå 1525
Videregående skole-nivå 1505
Universitets- og høgskolenivå kort 678
Universitets- og høgskolenivå lang 209
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Frøya (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 25.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.7 7.8
2010K3 6.9 6.1 7.9
2010K4 6.6 5.1 8.3
2011K1 7.1 5.6 9
2011K2 7.6 6 9.8
2011K3 7.4 5.8 9.4
2011K4 6.8 5.4 8.6
2012K1 6.4 4.7 8.4
2012K2 6.6 5 8.6
2012K3 6.2 4.9 7.9
2012K4 6.1 3.9 8.7
2013K1 6.2 4.1 8.8
2013K2 5.4 3.8 7.5
2013K3 5.6 4.5 7.3
2013K4 5.6 5.1 6.3
2014K1 5.3 4.5 6.4
2014K2 4.9 4.1 6
2014K3 6 5 7.5
2014K4 5.8 4 8.3
2015K1 6.6 4.8 9
2015K2 7 5.4 9.1
2015K3 7.1 5.7 8.9
2015K4 6.9 5.6 8.7
2016K1 6.6 5.3 8.3
2016K2 5.5 4.3 7.1
2016K3 5.6 5.2 6.2
2016K4 5.6 4.8 6.7
2017K1 5.7 4.4 7.3
2017K2 5.2 3.9 6.8
2017K3 6 4.8 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 7.3 21.2 33.9 1.8 2.6 4.2 4.4
2008 10 8.6 22.2 36 1.5 2.3 3.8 3.6
2009 10.1 8.3 20.9 34.6 1.8 1.8 6.3 3.5
2010 9.1 8.6 19.6 33.4 1.9 1.8 8 3.4
2011 10.2 8.7 19.1 33.2 2 3.9 6.5 3.1
2012 9.8 8.7 18.3 33.7 1.8 4.7 6.3 4.3
2013 11.3 9 18.2 32.9 1.3 4.6 6.2 3.3
2014 12.2 10.2 16.4 34.4 1.2 4.5 7.2 4.4
2015 8.7 10.9 16.5 31.3 1.8 4.3 7.2 5.2
2016 8.5 11.1 17.8 32.9 3 3.1 6.5 5.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.