3595_1717
3595_1717
kommunefakta
2018-02-24T23:00:00.000Z
no
Frosta kommune

Kommunefakta

Frosta - 1717 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 616 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 131 4 7 11 7 4 3 0 0
2017 6 121 4 7 18 8 4 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frosta (-2017)
Selveier 78.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frosta (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 154
Sekundærnæringer 255
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 355
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 94
Helse- og sosialtjenester 231
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 329000 479000 267000
2006 156000 343000 511000 278000
2007 165000 387000 550000 298000
2008 182000 403000 575000 328000
2009 187000 422000 603000 338000
2010 192000 434000 614000 336000
2011 202000 471000 626000 331000
2012 208000 489000 663000 354000
2013 222000 498000 695000 360000
2014 231000 525000 721000 375000
2015 232000 533000 732000 371000
2016 237000 549000 766000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frosta (-2017)
Grunnskolenivå 665
Videregående skole-nivå 997
Universitets- og høgskolenivå kort 353
Universitets- og høgskolenivå lang 83
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Frosta (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.2 6.9
2010K3 6.8 5.1 9
2010K4 7.8 6.8 9
2011K1 8.1 6.7 10
2011K2 6.7 6.2 7.4
2011K3 7.2 7 7.5
2011K4 6.6 6.3 6.8
2012K1 7.9 7.6 8.2
2012K2 6.7 6.5 7
2012K3 7.2 6.8 7.8
2012K4 7.1 5.7 9.1
2013K1 7.2 5.8 9.1
2013K2 6.4 5.1 8.3
2013K3 6.7 5.9 7.7
2013K4 7.3 5.5 9.7
2014K1 6.8 5.1 9.2
2014K2 5.7 4.8 6.8
2014K3 5.1 4.2 6.4
2014K4 5.5 4.6 6.8
2015K1 5.3 4.1 7
2015K2 4.9 3 7.5
2015K3 5.9 4 8.6
2015K4 5.4 3.6 7.8
2016K1 5.8 5 6.8
2016K2 5.1 3.8 6.8
2016K3 5.8 4.2 7.8
2016K4 6 4.4 8.2
2017K1 6.3 4.9 8
2017K2 4.8 3.5 6.5
2017K3 5.4 3.9 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.5 9 22.2 31.2 2.8 3.2 3.9 2.5
2008 8.9 10.7 21.7 32.7 3.1 2.9 3.8 2.4
2009 9.2 9.4 20.7 33.9 2.8 2.6 3.5 3.2
2010 9.5 10 20.8 34.9 2.7 2.4 3.3 3.1
2011 9.6 10.3 21.9 35.4 2.2 2.2 1.4 4.4
2012 9.4 11.2 21.5 37 1.8 3.3 1.9 4
2013 9.2 10.4 20.9 36.3 2.2 3.2 2 3.5
2014 8.7 10.5 21.2 37.2 2.3 4.2 2 3.5
2015 8.4 10.4 21.2 34.3 3.6 4 2.3 3.5
2016 8.2 9.8 21.2 32.8 4.9 3.7 2.1 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.