3595_0106
3595_0106
kommunefakta
2017-10-19T20:10:00.000Z
no
Fredrikstad kommune

Kommunefakta

Fredrikstad - 0106 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

80 536 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2123 2002
5-9 år 2419 2267
10-14 år 2540 2309
15-19 år 2616 2452
20-24 år 2694 2480
25-29 år 2512 2407
30-34 år 2327 2272
35-39 år 2362 2361
40-44 år 2714 2761
45-49 år 3083 3118
50-54 år 2951 2844
55-59 år 2627 2566
60-64 år 2412 2478
65-69 år 2187 2282
70-74 år 1841 2036
75-79 år 1149 1370
80-84 år 739 1069
85-89 år 398 734
90-94 år 142 354
95-99 år 22 90
100 år eller eldre 0 11

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 684 360 1314 264 81 1095 212 2044 165 224
2017 714 366 1386 268 128 1225 226 2138 166 228

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  784 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  738 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  1 099 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  329 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fredrikstad
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 9.9
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fredrikstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 240
Sekundærnæringer 7561
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13119
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2092
Undervisning 2802
Helse- og sosialtjenester 9107
Personlig tjenesteyting 1388

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 361000 495000 271000
2006 175000 380000 518000 282000
2007 190000 413000 558000 301000
2008 205000 444000 598000 318000
2009 209000 449000 607000 323000
2010 216000 464000 622000 332000
2011 226000 491000 651000 343000
2012 235000 517000 676000 354000
2013 244000 534000 699000 365000
2014 254000 555000 722000 371000
2015 260000 568000 739000 380000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fredrikstad
Grunnskolenivå 19811
Videregående skole-nivå 25160
Universitets- og høgskolenivå kort 14391
Universitets- og høgskolenivå lang 3967
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 508

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 740 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fredrikstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  2 102 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 9 20.7 30 5.7 2.7 8.9 3.8
2008 6 10 20.5 31.3 5.7 2.7 7.1 3.7
2009 5.7 10.4 20.2 31 5.7 2.6 6.7 3.6
2010 5.8 10.4 20.4 31.6 5.9 2.8 6.7 3.8
2011 5.8 10.4 19.8 31.7 5.4 2.9 7 3.9
2012 5.7 10.5 19.7 34.5 5.2 3.1 6.9 3.7
2013 5.4 10.2 19 34.3 5.4 3 6.5 3.7
2014 5.7 10.7 19.2 35.1 5.2 3.1 6.1 3.7
2015 5.7 10.4 19.1 32.6 5.1 3.2 6.8 3.7
2016 5.6 10.4 18.9 32.8 5.7 3.6 6.4 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  68 544 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.