3595_1548
3595_1548
kommunefakta
2017-04-28T10:19:00.000Z
no
Fræna kommune

Kommunefakta

Fræna - 1548 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

9 741 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 285 306
5-9 år 312 284
10-14 år 328 343
15-19 år 292 325
20-24 år 331 278
25-29 år 307 282
30-34 år 311 289
35-39 år 322 296
40-44 år 315 272
45-49 år 345 330
50-54 år 345 293
55-59 år 323 293
60-64 år 309 279
65-69 år 283 297
70-74 år 232 239
75-79 år 149 145
80-84 år 87 103
85-89 år 40 84
90-94 år 17 47
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 1 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 58 -72 -14
1998K4 38 -47 -9
1999K4 33 -125 -92
2000K4 16 15 31
2001K4 34 -128 -94
2002K4 41 -63 -22
2003K4 31 59 90
2004K4 24 16 40
2005K4 48 21 65
2006K4 27 10 43
2007K4 26 38 58
2008K4 42 28 68
2009K4 42 36 79
2010K4 12 -22 -12
2011K4 35 125 160
2012K4 51 81 130
2013K4 36 70 106
2014K4 28 35 67
2015K4 26 -96 -70
2016K4 53 -29 24

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  196 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fræna
Grunnskolenivå 2661
Videregående skole-nivå 3574
Universitets- og høgskolenivå kort 1281
Universitets- og høgskolenivå lang 238
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fræna
Jordbruk, skogbruk og fiske 240
Sekundærnæringer 1416
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1503
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 253
Undervisning 321
Helse- og sosialtjenester 1035
Personlig tjenesteyting 115

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 383000 519000 276000
2006 172000 395000 540000 278000
2007 193000 433000 582000 321000
2008 207000 468000 640000 335000
2009 213000 477000 641000 339000
2010 221000 489000 665000 343000
2011 230000 516000 694000 361000
2012 243000 552000 719000 380000
2013 255000 572000 737000 381000
2014 265000 589000 758000 393000
2015 271000 595000 775000 401000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 7.6 23.8 33.5 2 2.3 7.6 2.4
2008 6.9 9.4 23.5 33.6 2 2.1 7.3 2.4
2009 7.2 9.7 24 32.3 2.1 2.3 7 2.3
2010 6.8 9.6 23.8 33.1 2.3 2.5 7.5 1.9
2011 6.2 10.2 23.4 32.3 2.6 2.7 6.7 2.1
2012 6.5 10.5 23.5 35.5 2.7 2.9 5.5 2.1
2013 6.2 10.5 22.4 35.3 2.8 3.2 5.6 1.9
2014 6.1 10.7 22.7 35.2 2.4 3.4 5.7 2.3
2015 6.2 12.1 23 32.7 2.4 3.3 5.5 1.7
2016 6.4 10.8 23.4 33.4 3.3 3.2 5.6 1.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  62 732 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.