3595_1129
3595_1129
kommunefakta
2018-02-24T23:06:00.000Z
no
Forsand kommune

Kommunefakta

Forsand - 1129 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 246 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 32 34
5-9 år 49 48
10-14 år 58 45
15-19 år 57 41
20-24 år 31 33
25-29 år 26 30
30-34 år 38 31
35-39 år 30 36
40-44 år 39 34
45-49 år 51 41
50-54 år 53 46
55-59 år 46 32
60-64 år 31 37
65-69 år 45 38
70-74 år 22 21
75-79 år 16 18
80-84 år 12 17
85-89 år 8 12
90-94 år 3 4
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 19 22 27 3 0 0 0 0 0
2017 3 20 21 26 12 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Forsand
Selveier 86.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Forsand
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 172
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 157
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 40
Undervisning 49
Helse- og sosialtjenester 106
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 396000 507000 302000
2006 182000 409000 520000 313000
2007 211000 432000 595000 333000
2008 235000 501000 653000 386000
2009 234000 447000 657000 415000
2010 242000 514000 684000 368000
2011 248000 539000 711000 401000
2012 259000 556000 742000 382000
2013 265000 607000 788000 424000
2014 273000 624000 783000 409000
2015 276000 622000 801000 446000
2016 277000 662000 824000 438000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Forsand
Grunnskolenivå 300
Videregående skole-nivå 418
Universitets- og høgskolenivå kort 179
Universitets- og høgskolenivå lang 28
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Forsand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 6.8 6.1
2010K3 7.5 8.1 6.6
2010K4 5.8 4.9 7
2011K1 5.2 4.3 6.5
2011K2 4.6 2.7 7.2
2011K3 5 2.9 8
2011K4 5.5 4.6 6.7
2012K1 4.9 4.6 5.3
2012K2 4.7 3.7 6.2
2012K3 4.3 3.4 5.6
2012K4 3.6 2.3 5.4
2013K1 4.3 3.3 5.8
2013K2 3.3 2.1 4.7
2013K3 4.4 4.2 4.8
2013K4 4.5 4.2 5
2014K1 4.2 3.5 5.3
2014K2 4.3 3.7 5.1
2014K3 4.5 3.4 5.9
2014K4 4.8 2.9 7.5
2015K1 5.7 2.8 9.7
2015K2 5.4 3.9 7.5
2015K3 4.5 4.5 4.5
2015K4 4 3.8 4.2
2016K1 3.5 2.4 4.9
2016K2 4.6 2.7 7
2016K3 4.7 2.6 7.3
2016K4 5.9 4.7 7.5
2017K1 4.4 3.4 5.6
2017K2 3.5 2.9 4.4
2017K3 5 3.8 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13 6.3 17.2 27.3 0.9 2.4 1.5 5.7
2008 14.1 6.7 16.2 26.9 0.9 2.6 6.4 6.6
2009 12.3 8.1 18.1 29.6 1.3 3.2 1.5 5.7
2010 12.1 7.5 16.8 30.8 1.1 3.1 3 5.3
2011 12.3 7.8 16.2 29 0.8 3.8 3.3 7
2012 12.5 7.5 16.8 31.1 0.9 3.4 3.2 5.6
2013 13.4 7.5 16.4 31.4 1.4 3.2 3.7 3.9
2014 11.2 7.4 16.3 32.1 1.4 3.5 3.2 5.5
2015 10.9 6.1 15.8 29.8 2.6 3.1 3.4 4.8
2016 10.5 6.2 17.3 32 3.6 3.2 3.1 4.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.