3595_1401
3595_1401
kommunefakta
2018-02-24T15:05:00.000Z
no
Flora kommune

Kommunefakta

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 988 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 316 289
5-9 år 441 396
10-14 år 367 416
15-19 år 473 398
20-24 år 457 372
25-29 år 375 344
30-34 år 360 358
35-39 år 371 343
40-44 år 364 364
45-49 år 449 407
50-54 år 466 387
55-59 år 411 365
60-64 år 361 392
65-69 år 318 300
70-74 år 267 236
75-79 år 150 171
80-84 år 110 119
85-89 år 66 102
90-94 år 18 59
95-99 år 10 15
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 27 103 259 62 76 122 41 23 3 0
2017 28 110 271 55 85 114 40 26 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flora
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flora
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 1589
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2030
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 293
Undervisning 482
Helse- og sosialtjenester 1125
Personlig tjenesteyting 212

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 374000 523000 281000
2006 185000 410000 544000 295000
2007 202000 440000 592000 318000
2008 224000 484000 643000 346000
2009 228000 494000 663000 354000
2010 231000 511000 671000 359000
2011 244000 538000 708000 378000
2012 257000 568000 737000 382000
2013 267000 595000 778000 392000
2014 281000 622000 795000 397000
2015 284000 644000 805000 410000
2016 287000 644000 815000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flora
Grunnskolenivå 2792
Videregående skole-nivå 3946
Universitets- og høgskolenivå kort 1972
Universitets- og høgskolenivå lang 458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flora
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.2 6.5
2010K3 6.3 5.2 7.8
2010K4 6 5 7.3
2011K1 5.6 4.6 6.9
2011K2 5.2 4.2 6.5
2011K3 5.4 4.5 6.6
2011K4 4.9 3.9 6.2
2012K1 5.2 4 6.8
2012K2 4.8 3.9 6.1
2012K3 5.1 4.2 6.5
2012K4 5.2 4 6.7
2013K1 6 4.7 7.8
2013K2 5.3 4.2 6.9
2013K3 5.6 4.7 6.7
2013K4 5.2 4.3 6.5
2014K1 5.1 3.7 6.9
2014K2 4.7 3.3 6.7
2014K3 4.8 3.4 6.8
2014K4 5.1 4 6.7
2015K1 5.5 4.2 7.1
2015K2 5.7 4.2 7.5
2015K3 5.6 4.5 7.1
2015K4 5.6 4.3 7.1
2016K1 5.5 4.3 6.8
2016K2 5.2 4.4 6.1
2016K3 5.4 4.8 6.2
2016K4 5.2 4.4 6.1
2017K1 5.6 4.3 7.2
2017K2 5.4 4.2 6.7
2017K3 5.8 5 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 8.8 20.7 25.1 4.7 2.5 3.4 4.2
2008 6.2 9.4 20.8 25.8 4.3 2.2 3.8 4.4
2009 5.1 9.9 20.7 27.2 4.5 2.1 3.5 4.1
2010 5.7 10.4 21.8 28 5.4 2.6 3.9 4.6
2011 5.6 10.3 21.2 28.2 5.2 2.6 3.8 4.3
2012 6.6 11 21.5 30.5 5.3 2.5 3.9 4.1
2013 5.8 10.8 20.8 29.9 6 2.4 4.2 3.9
2014 6 11.4 21.2 31 6.1 2.8 4.3 4
2015 5.7 10.7 21.6 29.1 6.4 2.9 4 3.9
2016 5.7 10.9 21.6 29.6 6.3 2.8 4.2 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.