3595_1004
3595_1004
kommunefakta
2018-02-24T15:19:00.000Z
no
Flekkefjord kommune

Kommunefakta

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 066 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 236 225
5-9 år 303 301
10-14 år 300 274
15-19 år 306 252
20-24 år 301 249
25-29 år 294 205
30-34 år 269 234
35-39 år 258 252
40-44 år 263 275
45-49 år 320 311
50-54 år 346 292
55-59 år 295 300
60-64 år 277 275
65-69 år 288 243
70-74 år 241 248
75-79 år 144 165
80-84 år 114 121
85-89 år 69 105
90-94 år 20 62
95-99 år 9 23
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 32 176 138 51 16 24 6 7 0
2017 26 29 183 130 68 16 23 9 5 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Selveier 87.1
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 1181
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1171
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 150
Undervisning 340
Helse- og sosialtjenester 1193
Personlig tjenesteyting 107

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 367000 496000 263000
2006 173000 387000 529000 293000
2007 190000 415000 570000 313000
2008 206000 447000 617000 325000
2009 210000 454000 633000 329000
2010 217000 475000 656000 330000
2011 230000 512000 685000 356000
2012 235000 538000 723000 362000
2013 248000 560000 762000 378000
2014 260000 581000 788000 380000
2015 263000 591000 785000 383000
2016 264000 594000 787000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Grunnskolenivå 1921
Videregående skole-nivå 3363
Universitets- og høgskolenivå kort 1433
Universitets- og høgskolenivå lang 367
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 30
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 4.6 5.9
2010K3 5.7 5.1 6.6
2010K4 5.5 4.5 7
2011K1 6.2 5.2 7.4
2011K2 5.7 4.6 7.1
2011K3 5.9 4.8 7.5
2011K4 5.5 4.1 7.3
2012K1 6 4.9 7.4
2012K2 5.1 3.8 6.9
2012K3 5.5 4.3 7.3
2012K4 5.7 4.6 7.3
2013K1 6.3 5.5 7.5
2013K2 5.2 4.2 6.6
2013K3 5.6 4.7 6.9
2013K4 5.3 4.8 6
2014K1 5.3 4.4 6.6
2014K2 5.2 4 6.8
2014K3 5.7 4.9 6.8
2014K4 5.4 4.3 7
2015K1 5.9 4.3 7.9
2015K2 5.1 3.9 6.5
2015K3 5.2 4.1 6.7
2015K4 4.9 4.1 6
2016K1 5.4 4.4 6.5
2016K2 5.3 4.3 6.6
2016K3 5.6 4.7 6.6
2016K4 5.6 4.2 7.4
2017K1 5.6 4.3 7.2
2017K2 5.5 4 7.3
2017K3 5.7 4.7 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 7.8 21.5 37.9 1.8 1.3 4.9 3.5
2008 5.7 8.8 21.1 40.2 1.9 1.6 4.7 3.3
2009 5.9 9.4 20.4 36.4 1.8 1.7 4.3 3.2
2010 5.7 9.3 21 37.3 1.8 2 4.3 3.6
2011 6.3 9.6 19.5 37 2.4 2 4.7 3.4
2012 5.8 9.9 19.6 40.8 1.8 1.8 4.3 3.1
2013 5.4 9.9 19.7 39.3 1.9 1.7 4 2.9
2014 5.6 10.5 19.9 42.3 1.9 1.9 2.4 2.6
2015 4.9 10.1 19.8 39.4 2.5 1.8 4.2 2.6
2016 5.2 9.9 20.5 39.6 3.3 1.7 2.3 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.