3595_1859
3595_1859
kommunefakta
2018-02-25T22:14:00.000Z
no
Flakstad kommune

Kommunefakta

Flakstad - 1859 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 301 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 28 27
5-9 år 19 35
10-14 år 38 27
15-19 år 53 50
20-24 år 41 39
25-29 år 37 30
30-34 år 31 30
35-39 år 28 26
40-44 år 33 36
45-49 år 41 33
50-54 år 51 61
55-59 år 59 47
60-64 år 37 45
65-69 år 52 38
70-74 år 32 41
75-79 år 24 30
80-84 år 26 32
85-89 år 9 17
90-94 år 5 9
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 15 14 12 0 0 3 0 0 0
2017 5 17 15 12 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flakstad
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flakstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 154
Sekundærnæringer 100
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 120
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 54
Helse- og sosialtjenester 132
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 331000 505000 287000
2006 161000 351000 556000 321000
2007 167000 376000 586000 339000
2008 181000 398000 614000 354000
2009 200000 391000 623000 348000
2010 212000 417000 661000 318000
2011 227000 457000 732000 352000
2012 230000 463000 749000 354000
2013 231000 500000 742000 366000
2014 232000 524000 745000 411000
2015 241000 546000 818000 397000
2016 253000 592000 809000 374000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flakstad
Grunnskolenivå 515
Videregående skole-nivå 378
Universitets- og høgskolenivå kort 167
Universitets- og høgskolenivå lang 35
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flakstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 45.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 4.4 8.5
2010K3 6.7 5.9 7.4
2010K4 7.3 5.6 8.8
2011K1 7.2 7 7.5
2011K2 7.1 7.6 6.6
2011K3 6.6 7.3 6
2011K4 5 4.5 5.5
2012K1 5.3 4.8 5.8
2012K2 7.2 4.6 9.7
2012K3 5 3 6.8
2012K4 6.3 6.1 6.5
2013K1 7.2 5.4 8.8
2013K2 3.9 2.7 4.9
2013K3 4.1 2.6 5.5
2013K4 6.1 3.2 8.5
2014K1 7.7 3.2 11.7
2014K2 7.5 4.6 10.1
2014K3 7.3 4.3 10
2014K4 8.2 4.5 11.4
2015K1 8.9 5.8 11.6
2015K2 4.9 2.8 6.9
2015K3 6.4 2.7 9.5
2015K4 8.3 5.2 10.9
2016K1 7.6 5.7 9.3
2016K2 7.6 7.4 7.8
2016K3 8 8.8 7.3
2016K4 7.3 7.9 6.7
2017K1 6.8 6.5 7.1
2017K2 5.4 4.5 6.2
2017K3 5.8 5.2 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.6 6.7 18.9 38 2 0.8 3.6 3.1
2008 12.7 6.6 19.8 38.8 2.1 1.1 1.5 3.6
2009 15.5 5.9 20.9 35.5 2.5 1 1.5 3.2
2010 14.8 5.1 21.1 35.3 2.2 1.5 2.4 2.6
2011 12.9 6.4 21.2 34.5 2 2.5 2.3 2.1
2012 13.5 5.4 19.8 37.6 1.4 3 3.7 1.6
2013 11.4 3.9 19.4 37.1 1.4 4.4 3.6 1.7
2014 12.3 4.3 21.6 39.1 1 5.1 1.6 2
2015 11.7 5.1 19.2 36.5 1.9 5.2 2 2.1
2016 11.1 5.5 18.4 35.6 2.6 5.2 4.1 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.