3595_0615
3595_0615
kommunefakta
2018-02-25T22:22:00.000Z
no
Flå kommune

Kommunefakta

Flå - 0615 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 069 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21 18
5-9 år 30 27
10-14 år 34 23
15-19 år 36 31
20-24 år 31 28
25-29 år 29 36
30-34 år 36 20
35-39 år 31 19
40-44 år 29 33
45-49 år 40 36
50-54 år 38 43
55-59 år 36 36
60-64 år 44 22
65-69 år 34 46
70-74 år 32 24
75-79 år 25 19
80-84 år 15 23
85-89 år 6 18
90-94 år 5 14
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 9 27 3 0 0 0 0 0 0
2017 0 9 28 3 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flå
Selveier 77.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flå
Jordbruk, skogbruk og fiske 24
Sekundærnæringer 145
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 191
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 23
Helse- og sosialtjenester 99
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 325000 517000 291000
2006 165000 332000 527000 307000
2007 183000 359000 588000 342000
2008 199000 410000 633000 355000
2009 213000 383000 650000 372000
2010 210000 440000 670000 324000
2011 225000 470000 719000 335000
2012 238000 485000 748000 365000
2013 244000 505000 782000 390000
2014 245000 522000 774000 456000
2015 255000 525000 732000 395000
2016 264000 551000 726000 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flå
Grunnskolenivå 340
Videregående skole-nivå 363
Universitets- og høgskolenivå kort 142
Universitets- og høgskolenivå lang 43
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flå
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 21.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.9 7.3
2010K3 6.7 5.8 7.7
2010K4 5.7 3.7 8.1
2011K1 6 3.6 8.9
2011K2 5.8 3.5 8.6
2011K3 5.6 2.5 9.5
2011K4 5 3.2 7.4
2012K1 7.1 5.6 9
2012K2 6.5 7.2 5.5
2012K3 4.4 4.7 3.9
2012K4 4.4 4.9 3.7
2013K1 4.9 4.6 5.3
2013K2 5 4.3 5.8
2013K3 6.6 6.8 6.4
2013K4 4.7 4.9 4.6
2014K1 4.6 3.9 5.6
2014K2 4.1 3 5.4
2014K3 5.3 3.7 7.2
2014K4 5.4 2.8 8.3
2015K1 3.9 2.6 5.4
2015K2 4.1 2.8 5.7
2015K3 4.6 3.2 6.2
2015K4 4.7 4.1 5.5
2016K1 5 5 5
2016K2 3.6 4.1 3.2
2016K3 4.1 2.8 5.5
2016K4 4.4 4 4.8
2017K1 5.2 4.3 6.2
2017K2 7.1 4.6 9.9
2017K3 9.7 6.5 13.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 17.2 5.7 15.5 30.4 1.8 1.6 3.7 2.4
2008 17.7 5.7 15.4 29.8 2.5 2.5 5.8 1.8
2009 17.2 5.9 14.7 29.1 2.9 2.4 5.2 2.5
2010 10.4 5.6 16.6 33.5 3 1.6 6.6 1.5
2011 10.1 5.6 16.9 32.8 2.5 1.6 5.1 1.7
2012 10.4 6.5 18.4 34.2 1.8 1.9 6 1.8
2013 9.8 5.9 16.9 33.6 1.7 1.9 5.6 2
2014 10.9 6.6 16.8 33.9 2.7 2 6.3 2
2015 9.3 5.5 17.5 32.4 4.1 1.7 5.3 3.3
2016 8.9 6 16.9 31.6 5.3 1.4 6.2 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.