3595_1246
3595_1246
kommunefakta
2017-11-21T16:29:00.000Z
no
Fjell kommune

Kommunefakta

Fjell - 1246 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

25 611 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 896 795
5-9 år 927 899
10-14 år 847 921
15-19 år 993 893
20-24 år 922 806
25-29 år 840 820
30-34 år 782 768
35-39 år 872 854
40-44 år 964 927
45-49 år 1005 1000
50-54 år 926 797
55-59 år 741 650
60-64 år 631 609
65-69 år 590 552
70-74 år 433 436
75-79 år 249 270
80-84 år 124 160
85-89 år 71 116
90-94 år 27 62
95-99 år 3 24
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 45 251 569 88 50 74 71 46 8 34
2017 49 233 563 84 66 67 73 55 9 34

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  324 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  128 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  136 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  95 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fjell
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fjell
Jordbruk, skogbruk og fiske 159
Sekundærnæringer 3372
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4662
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 733
Undervisning 868
Helse- og sosialtjenester 2157
Personlig tjenesteyting 475

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 417000 533000 283000
2006 195000 438000 562000 289000
2007 207000 476000 615000 316000
2008 224000 515000 663000 336000
2009 228000 525000 675000 342000
2010 232000 533000 696000 355000
2011 243000 561000 725000 371000
2012 258000 595000 764000 382000
2013 275000 624000 793000 405000
2014 285000 647000 821000 408000
2015 289000 661000 826000 419000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fjell
Grunnskolenivå 5496
Videregående skole-nivå 8189
Universitets- og høgskolenivå kort 4016
Universitets- og høgskolenivå lang 1104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 90

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 618 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fjell
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.9 4.3 8.1
2010K2 6.2 4.5 8.4
2010K3 7 5.3 9.4
2010K4 7.2 5.5 9.3
2011K1 7.5 5.6 10
2011K2 7 5.5 8.9
2011K3 7.1 5.5 9.2
2011K4 6.7 5.3 8.5
2012K1 7 5.5 9
2012K2 6.2 4.7 8.2
2012K3 6.6 5.1 8.6
2012K4 6.5 5 8.6
2013K1 6.8 5.2 9
2013K2 6 4.5 8.1
2013K3 6.1 4.7 8
2013K4 6 4.2 8.4
2014K1 6.1 4.2 8.8
2014K2 5.9 4.2 8.3
2014K3 6.2 4.5 8.5
2014K4 6.5 4.8 9
2015K1 6.5 4.6 8.9
2015K2 6.1 4.4 8.4
2015K3 6.3 4.7 8.3
2015K4 6 4.4 8.1
2016K1 6 4.3 8.2
2016K2 5.8 4.3 7.7
2016K3 6.4 5.3 7.9
2016K4 6.7 5.2 8.7
2017K1 7 5.5 8.9
2017K2 6.4 5.1 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 18 34.4 21.6 3.2 1.5 0 3
2008 7.2 18.7 33.4 22.8 3.3 2 0 3.4
2009 6.8 17.6 32.7 21 3 2.1 0 3.1
2010 7 19 32.9 21.1 3.2 2.4 0 3.2
2011 6.5 18 33 22.1 3.4 2.3 0 3.1
2012 6.5 18.5 31.7 24.9 2.9 2.7 0 2.7
2013 6.6 18.3 30.4 24.4 2.9 2.8 0 2.8
2014 6.5 19 29.3 24.9 3.1 3 0 3.1
2015 6.4 18 29.6 25.2 3.7 3.4 0 3.1
2016 6.1 16.9 28.6 25.2 5.9 3.7 0 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 506 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.