3595_1246
3595_1246
kommunefakta
2017-04-29T07:25:00.000Z
no
Fjell kommune

Kommunefakta

Fjell - 1246 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

25 204 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 896 795
5-9 år 927 899
10-14 år 847 921
15-19 år 993 893
20-24 år 922 806
25-29 år 840 820
30-34 år 782 768
35-39 år 872 854
40-44 år 964 927
45-49 år 1005 1000
50-54 år 926 797
55-59 år 741 650
60-64 år 631 609
65-69 år 590 552
70-74 år 433 436
75-79 år 249 270
80-84 år 124 160
85-89 år 71 116
90-94 år 27 62
95-99 år 3 24
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 224 66 290
1998K4 199 142 341
1999K4 186 163 349
2000K4 219 137 356
2001K4 210 165 375
2002K4 185 163 348
2003K4 187 112 299
2004K4 193 254 447
2005K4 178 176 349
2006K4 172 218 399
2007K4 168 246 416
2008K4 219 81 300
2009K4 172 145 316
2010K4 211 190 397
2011K4 194 313 500
2012K4 169 378 557
2013K4 211 364 575
2014K4 185 389 575
2015K4 188 253 443
2016K4 196 136 334

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  676 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fjell
Grunnskolenivå 5527
Videregående skole-nivå 8677
Universitets- og høgskolenivå kort 3845
Universitets- og høgskolenivå lang 1061
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 87

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fjell
Jordbruk, skogbruk og fiske 159
Sekundærnæringer 3372
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4662
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 733
Undervisning 868
Helse- og sosialtjenester 2157
Personlig tjenesteyting 475

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 417000 533000 283000
2006 195000 438000 562000 289000
2007 207000 476000 615000 316000
2008 224000 515000 663000 336000
2009 228000 525000 675000 342000
2010 232000 533000 696000 355000
2011 243000 561000 725000 371000
2012 258000 595000 764000 382000
2013 275000 624000 793000 405000
2014 285000 647000 821000 408000
2015 289000 661000 826000 419000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 18 34.4 21.6 3.2 1.5 0 3
2008 7.2 18.7 33.4 22.8 3.3 2 0 3.4
2009 6.8 17.6 32.7 21 3 2.1 0 3.1
2010 7 19 32.9 21.1 3.2 2.4 0 3.2
2011 6.5 18 33 22.1 3.4 2.3 0 3.1
2012 6.5 18.5 31.7 24.9 2.9 2.7 0 2.7
2013 6.6 18.3 30.4 24.4 2.9 2.8 0 2.8
2014 6.5 19 29.3 24.9 3.1 3 0 3.1
2015 6.4 18 29.6 25.2 3.7 3.4 0 3.1
2016 6.1 17.2 28.9 25.5 6 3.8 0 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  47 506 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.