3595_1222
3595_1222
kommunefakta
2017-09-26T05:50:00.000Z
no
Fitjar kommune

Kommunefakta

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

3 191 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 101 83
5-9 år 112 110
10-14 år 111 129
15-19 år 117 117
20-24 år 106 91
25-29 år 86 84
30-34 år 90 84
35-39 år 114 97
40-44 år 129 105
45-49 år 89 89
50-54 år 110 93
55-59 år 109 107
60-64 år 121 99
65-69 år 107 81
70-74 år 54 64
75-79 år 39 33
80-84 år 21 34
85-89 år 8 38
90-94 år 7 15
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 23 -7 16
1998K4 32 -27 5
1999K4 28 -3 25
2000K4 28 -42 -14
2001K4 19 -76 -57
2002K4 19 -49 -30
2003K4 23 -7 16
2004K4 27 -43 -16
2005K4 13 -12 6
2006K4 13 -17 -4
2007K4 14 0 15
2008K4 23 -25 -4
2009K4 6 17 23
2010K4 5 -7 -2
2011K4 10 4 15
2012K4 10 26 36
2013K4 8 22 29
2014K4 15 69 84
2015K4 8 39 47
2016K4 -4 54 49

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fitjar
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fitjar
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 550
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 449
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 116
Helse- og sosialtjenester 289
Personlig tjenesteyting 33

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 365000 486000 313000
2006 186000 408000 508000 302000
2007 196000 465000 569000 322000
2008 217000 509000 621000 347000
2009 223000 496000 645000 330000
2010 231000 520000 665000 364000
2011 236000 541000 686000 393000
2012 249000 570000 703000 399000
2013 259000 589000 732000 406000
2014 271000 603000 770000 427000
2015 265000 629000 785000 422000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fitjar
Grunnskolenivå 671
Videregående skole-nivå 1176
Universitets- og høgskolenivå kort 452
Universitets- og høgskolenivå lang 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 576 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fitjar
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 21.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  71 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 8.7 28.7 32.3 0.9 0.8 5.1 2.3
2008 8.4 8.7 27.7 35.1 1.3 1 4.1 2.1
2009 8.2 8.3 25 35.5 1.1 1 4.2 2.2
2010 7.4 7.7 25 36.4 1.2 0.9 5.7 2.4
2011 8 8 24.5 37.2 1.6 0.9 3.6 2
2012 7.2 8 24.5 38 1.5 0.9 3.4 2.2
2013 7.4 9.2 24.1 38.5 1.6 0.8 2.6 2.2
2014 6.3 9.3 23.9 39.7 1.9 1.1 2.6 2.2
2015 6.8 8.9 23.6 39.7 2.8 1.3 2.4 2.1
2016 6.9 8.6 23.2 39.2 3.3 1.1 3.6 2.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 786 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.