3595_0227
3595_0227
kommunefakta
2017-11-21T16:41:00.000Z
no
Fet kommune

Kommunefakta

Fet - 0227 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 696 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 362 341
5-9 år 435 379
10-14 år 384 356
15-19 år 365 336
20-24 år 325 281
25-29 år 296 299
30-34 år 386 348
35-39 år 402 393
40-44 år 487 432
45-49 år 490 451
50-54 år 438 436
55-59 år 396 369
60-64 år 309 295
65-69 år 276 254
70-74 år 255 250
75-79 år 162 169
80-84 år 100 119
85-89 år 42 73
90-94 år 20 28
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 99 147 427 82 22 13 31 57 55 61
2017 105 167 455 79 23 11 32 55 72 67

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  125 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  59 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  117 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  53 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Fet
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Fet
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 1063
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2673
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 463
Undervisning 366
Helse- og sosialtjenester 1074
Personlig tjenesteyting 234

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 416000 552000 301000
2006 194000 431000 579000 320000
2007 207000 470000 626000 337000
2008 228000 500000 670000 361000
2009 232000 509000 669000 361000
2010 235000 522000 689000 367000
2011 248000 550000 722000 383000
2012 256000 579000 748000 391000
2013 273000 599000 781000 412000
2014 285000 621000 801000 433000
2015 293000 636000 817000 438000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Fet
Grunnskolenivå 2624
Videregående skole-nivå 3670
Universitets- og høgskolenivå kort 1928
Universitets- og høgskolenivå lang 678
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 104 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Fet
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.5 4.3 7
2010K2 5.6 4 7.6
2010K3 6.3 4.4 8.5
2010K4 6.5 4.5 8.8
2011K1 6.4 5.1 7.9
2011K2 5.9 5 7.1
2011K3 5.9 5.4 6.6
2011K4 5.7 5.1 6.5
2012K1 5.7 4.7 6.9
2012K2 4.7 3.6 6.1
2012K3 4.8 3.8 6
2012K4 5.3 4 7
2013K1 5.7 4.2 7.5
2013K2 5.1 3.5 7
2013K3 5.3 3.9 7.1
2013K4 5.6 3.7 7.8
2014K1 5.8 3.9 8
2014K2 5.3 3.9 7.1
2014K3 5.5 4.3 6.9
2014K4 5.5 4.3 7.1
2015K1 5.7 4.3 7.4
2015K2 5 3.9 6.2
2015K3 5.4 4.2 6.8
2015K4 5.7 4.2 7.5
2016K1 5.5 3.9 7.4
2016K2 5.1 3.5 6.9
2016K3 5.6 4.1 7.5
2016K4 5.6 3.8 7.7
2017K1 5.6 4 7.5
2017K2 5.1 3.8 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 11.2 27.5 28.5 2.7 1.8 6 2.3
2008 7.2 13.4 25.8 28 2.4 1.9 6.9 2.5
2009 7.2 15.1 26.6 25.9 2.4 2.4 5.7 2
2010 7.6 15 25.2 27.2 3 2.3 5.9 2
2011 7.6 14.9 24.4 27.2 3.1 2.6 6 2.1
2012 7.2 15.7 23.8 30.4 2.8 2.8 6.1 2
2013 7.1 15.4 23.2 30 2.9 2.6 5.4 1.9
2014 7.2 15.4 22.8 31.2 2.8 2.8 6 1.9
2015 7.2 15.2 22.7 28.4 2.9 3.2 6.3 2
2016 7.7 15.1 22.2 28 3.2 3.1 6.5 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 770 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.