3595_1265
3595_1265
kommunefakta
2018-02-25T13:42:00.000Z
no
Fedje kommune

Kommunefakta

Fedje - 1265 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 561 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 11 12
5-9 år 14 16
10-14 år 20 24
15-19 år 16 28
20-24 år 19 7
25-29 år 9 9
30-34 år 7 8
35-39 år 8 15
40-44 år 13 15
45-49 år 23 22
50-54 år 29 19
55-59 år 13 13
60-64 år 27 24
65-69 år 22 18
70-74 år 13 17
75-79 år 10 9
80-84 år 11 11
85-89 år 8 8
90-94 år 3 6
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 3 4 16 0 0 3 0 0 0
2017 3 0 4 16 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fedje
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fedje
Jordbruk, skogbruk og fiske 8
Sekundærnæringer 39
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 86
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 17
Undervisning 33
Helse- og sosialtjenester 62
Personlig tjenesteyting 5

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 344000 506000
2006 168000 389000 544000
2007 189000 418000 581000
2008 208000 436000 624000
2009 199000 458000 659000 370000
2010 207000 483000 692000 409000
2011 231000 508000 719000 402000
2012 245000 561000 774000 411000
2013 242000 583000 784000 427000
2014 259000 590000 815000 462000
2015 253000 544000 806000 447000
2016 266000 846000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fedje
Grunnskolenivå 160
Videregående skole-nivå 195
Universitets- og høgskolenivå kort 89
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fedje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 43
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.5 3.6 3.4
2010K3 5.4 4.2 7.3
2010K4 3.7 2 6.6
2011K1 3.7 1.3 7.5
2011K2 4.2 3.3 5.6
2011K3 4 4.1 3.8
2011K4 3.2 2.8 3.8
2012K1 4.3 3.4 5.4
2012K2 5.4 2.4 10
2012K3 4.9 2.4 9
2012K4 5.4 3.4 8.3
2013K1 5 3.3 7.7
2013K2 3.4 1.2 6.6
2013K3 4 0.9 9
2013K4 3.3 1.6 5.9
2014K1 3.8 3.4 4.4
2014K2 3.6 4.5 2.3
2014K3 4.2 4.4 3.9
2014K4 4.4 3.1 6.4
2015K1 6 4 8.6
2015K2 4.4 3.5 5.6
2015K3 7.5 4.2 12.4
2015K4 4.3 2 7.6
2016K1 3 1.4 5.1
2016K2 3.6 2.9 4.5
2016K3 2.8 3.7 1.6
2016K4 4.2 4.6 3.7
2017K1 6.1 4 8.6
2017K2 5.7 4.7 6.8
2017K3 6.7 5.7 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.2 5.9 18.9 34.4 0.8 0.2 3 3.8
2008 13 5.8 21.2 37.1 0.8 0.2 3.6 4.1
2009 13.6 6.4 20.2 34.9 1 0.3 3.1 5.5
2010 13.6 4.7 19.9 34.4 0.7 0.4 3.4 5.3
2011 14 4.5 19.7 35.5 0.8 0.1 3.7 4.6
2012 13.9 5.3 20 37.1 0.4 0.2 3.2 4.5
2013 12.6 5.5 21.1 37.8 0.5 0.4 3.3 4.6
2014 13.6 6.5 20.7 39 1.5 0.3 3.9 4.6
2015 13.7 6.1 20.4 35 1.5 0.2 3.5 4.7
2016 14.2 6.6 19.5 34.3 2.7 0.4 3.1 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.