3595_1841
3595_1841
kommunefakta
2018-02-25T22:05:00.000Z
no
Fauske - Fuosko kommune

Kommunefakta

Fauske - Fuosko - 1841 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 775 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 252 198
5-9 år 243 255
10-14 år 272 280
15-19 år 348 295
20-24 år 318 277
25-29 år 299 277
30-34 år 285 254
35-39 år 279 255
40-44 år 291 304
45-49 år 385 323
50-54 år 335 338
55-59 år 326 323
60-64 år 344 346
65-69 år 300 312
70-74 år 284 283
75-79 år 194 212
80-84 år 108 128
85-89 år 62 96
90-94 år 18 54
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 48 3 48 27 44 34 12 20 0 3
2017 52 0 49 26 63 34 14 20 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Selveier 76.4
Andels- / aksjeeier 11
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Jordbruk, skogbruk og fiske 118
Sekundærnæringer 1089
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1516
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 355
Undervisning 456
Helse- og sosialtjenester 1057
Personlig tjenesteyting 134

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 367000 483000 265000
2006 178000 390000 506000 282000
2007 193000 420000 548000 304000
2008 208000 459000 598000 327000
2009 214000 466000 611000 345000
2010 221000 489000 635000 364000
2011 233000 509000 663000 365000
2012 242000 536000 692000 384000
2013 254000 561000 713000 385000
2014 264000 577000 745000 390000
2015 273000 596000 758000 398000
2016 276000 606000 776000 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Grunnskolenivå 2612
Videregående skole-nivå 3382
Universitets- og høgskolenivå kort 1547
Universitets- og høgskolenivå lang 318
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 5.5 8.2
2010K3 6.3 5.1 7.9
2010K4 6.5 5.1 8.3
2011K1 6.7 5.4 8.4
2011K2 6.6 5.5 7.9
2011K3 6.9 5.8 8.4
2011K4 6.5 5.3 7.9
2012K1 6.7 5.5 8
2012K2 6 4.6 7.8
2012K3 6.4 5.3 7.7
2012K4 6.8 5.9 8
2013K1 7.1 5.6 9
2013K2 6.6 4.6 9.1
2013K3 6.3 4.7 8.4
2013K4 6.9 5.4 8.8
2014K1 7.5 5.8 9.6
2014K2 6.4 4.6 8.6
2014K3 6.3 4.8 8.3
2014K4 6.8 5.3 8.8
2015K1 7.1 5.7 8.8
2015K2 6.1 4.6 7.9
2015K3 6.3 4.9 8
2015K4 6.3 4.6 8.4
2016K1 6.2 4.5 8.3
2016K2 5.9 4.1 7.9
2016K3 6.3 4.4 8.7
2016K4 6.2 4.7 8.1
2017K1 6.8 5.3 8.6
2017K2 6.4 5.2 7.8
2017K3 6.2 5.2 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 7.5 21.6 31.8 4.1 2.8 2.9 3.4
2008 7.6 8.1 21.9 33.1 4.5 2.6 3 2.9
2009 7.4 8.8 21.3 32.1 5 2.7 2.6 4.2
2010 6.4 9.9 21.6 31.4 4.9 3.3 4.5 3.6
2011 6.6 10 21.2 32 4.5 3.3 4.4 3.8
2012 7.3 9.6 21.5 34.3 4.2 3.4 4.6 3.5
2013 6.8 9.2 20.4 32.5 4.2 2.9 4.8 3.3
2014 7.3 9 20.6 34 4.8 2.7 5 3.8
2015 7.2 8.7 20 31.5 4.9 2.6 3.9 4.6
2016 11.5 8.2 19.8 32.7 4.8 2.6 5.2 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.