3595_1003
3595_1003
kommunefakta
2018-02-25T22:13:00.000Z
no
Farsund kommune

Kommunefakta

Farsund - 1003 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 726 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 277 249
5-9 år 307 287
10-14 år 312 308
15-19 år 388 332
20-24 år 316 305
25-29 år 281 238
30-34 år 264 244
35-39 år 288 279
40-44 år 308 318
45-49 år 364 328
50-54 år 333 289
55-59 år 289 280
60-64 år 295 280
65-69 år 295 295
70-74 år 280 286
75-79 år 164 181
80-84 år 104 130
85-89 år 55 92
90-94 år 21 48
95-99 år 5 8
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 49 40 118 70 37 21 24 0 0
2017 37 56 36 118 46 34 25 30 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Farsund
Selveier 88.8
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 10.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Farsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 1554
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1299
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 370
Helse- og sosialtjenester 917
Personlig tjenesteyting 127

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 380000 494000 284000
2006 180000 393000 502000 286000
2007 196000 425000 547000 303000
2008 213000 455000 601000 317000
2009 212000 453000 627000 325000
2010 221000 473000 633000 323000
2011 235000 500000 662000 325000
2012 245000 532000 688000 342000
2013 260000 543000 730000 369000
2014 266000 562000 747000 367000
2015 270000 578000 763000 375000
2016 278000 579000 761000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Farsund
Grunnskolenivå 2236
Videregående skole-nivå 3621
Universitets- og høgskolenivå kort 1356
Universitets- og høgskolenivå lang 334
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 50

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Farsund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 4 6.5
2010K3 6.2 5.2 7.6
2010K4 6 4.9 7.5
2011K1 6.2 4.7 8.3
2011K2 5.5 4.1 7.5
2011K3 6 4.7 7.8
2011K4 5.5 4.2 7.4
2012K1 5.4 4.2 6.9
2012K2 4.7 3.8 6
2012K3 5.4 4.5 6.7
2012K4 4.6 3.7 6
2013K1 4.9 3.8 6.5
2013K2 4.5 3.3 6.3
2013K3 5.5 4.3 7.2
2013K4 5.1 3.7 7.2
2014K1 5.6 4.1 7.8
2014K2 5 3.7 6.8
2014K3 5 3.7 6.9
2014K4 4.9 3.6 6.6
2015K1 5.6 4.2 7.6
2015K2 5.2 3.6 7.4
2015K3 5.4 3.9 7.4
2015K4 5.1 4 6.5
2016K1 5 4.3 6
2016K2 4.6 3.7 5.9
2016K3 4.9 4.3 5.6
2016K4 4.7 3.9 5.8
2017K1 5.6 4.3 7.2
2017K2 5.3 4.1 6.9
2017K3 5.7 4.6 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 8.5 23.4 34.1 2.8 2.3 5.3 3.6
2008 7 9.5 24.1 34.6 3.3 2 4.8 3.8
2009 7.6 9.3 21.9 32.7 3.4 2.3 4.7 3.7
2010 6.7 9 20 31.5 3.1 2.1 4.7 3.2
2011 6.7 9.1 20.2 31.1 2.7 2.1 4.7 3.2
2012 5.5 9.1 19.8 32 2.4 2.7 4.6 3
2013 5 8.8 19 31.6 2.2 2.5 4.3 2.9
2014 4.3 9.1 19.3 32.7 2.4 2.3 4.6 3.1
2015 4.6 9.4 19.8 31.6 2.5 2 4.6 3.7
2016 5.4 9.5 20.4 31.5 3.4 1.9 4.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.