3595_1003
3595_1003
kommunefakta
2017-09-25T00:59:00.000Z
no
Farsund kommune

Kommunefakta

Farsund - 1003 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

9 758 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 283 245
5-9 år 319 287
10-14 år 292 311
15-19 år 418 344
20-24 år 326 318
25-29 år 276 241
30-34 år 256 229
35-39 år 295 289
40-44 år 328 336
45-49 år 361 318
50-54 år 323 276
55-59 år 283 276
60-64 år 313 305
65-69 år 296 290
70-74 år 261 271
75-79 år 158 168
80-84 år 108 138
85-89 år 52 96
90-94 år 27 40
95-99 år 5 9
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 30 10 40
1998K4 15 113 128
1999K4 24 154 178
2000K4 54 -71 -17
2001K4 -8 -125 -133
2002K4 14 74 88
2003K4 8 -91 -83
2004K4 -22 5 -17
2005K4 -12 -19 -33
2006K4 32 -94 -60
2007K4 4 -2 6
2008K4 24 5 35
2009K4 16 -33 -17
2010K4 10 -10 5
2011K4 0 17 18
2012K4 3 6 8
2013K4 6 64 75
2014K4 36 43 80
2015K4 13 98 109
2016K4 8 53 64

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Farsund
Selveier 88.8
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 10.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Farsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 1554
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1299
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 370
Helse- og sosialtjenester 917
Personlig tjenesteyting 127

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 380000 494000 284000
2006 180000 393000 502000 286000
2007 196000 425000 547000 303000
2008 213000 455000 601000 317000
2009 212000 453000 627000 325000
2010 221000 473000 633000 323000
2011 235000 500000 662000 325000
2012 245000 532000 688000 342000
2013 260000 543000 730000 369000
2014 266000 562000 747000 367000
2015 270000 578000 763000 375000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Farsund
Grunnskolenivå 2236
Videregående skole-nivå 3621
Universitets- og høgskolenivå kort 1356
Universitets- og høgskolenivå lang 334
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 50

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 457 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Farsund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  188 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 8.5 23.4 34.1 2.8 2.3 5.3 3.6
2008 7 9.5 24.1 34.6 3.3 2 4.8 3.8
2009 7.6 9.3 21.9 32.7 3.4 2.3 4.7 3.7
2010 6.7 9 20 31.5 3.1 2.1 4.7 3.2
2011 6.7 9.1 20.2 31.1 2.7 2.1 4.7 3.2
2012 5.5 9.1 19.8 32 2.4 2.7 4.6 3
2013 5 8.8 19 31.6 2.2 2.5 4.3 2.9
2014 4.3 9.1 19.3 32.7 2.4 2.3 4.6 3.1
2015 4.6 9.4 19.8 31.6 2.5 2 4.6 3.7
2016 5.4 9.5 20.4 31.5 3.4 1.9 4.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  79 755 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.