3595_1853
3595_1853
kommunefakta
2018-02-25T21:25:00.000Z
no
Evenes kommune

Kommunefakta

Evenes - 1853 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 387 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 28
5-9 år 39 29
10-14 år 36 41
15-19 år 47 44
20-24 år 42 31
25-29 år 36 26
30-34 år 38 23
35-39 år 37 33
40-44 år 32 42
45-49 år 54 43
50-54 år 40 42
55-59 år 47 42
60-64 år 54 57
65-69 år 61 57
70-74 år 59 50
75-79 år 26 28
80-84 år 18 30
85-89 år 10 23
90-94 år 2 7
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 0 35 3 36 0 4 0 0 0
2017 10 0 33 3 36 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Evenes
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Evenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 16
Sekundærnæringer 102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 171
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 40
Helse- og sosialtjenester 159
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 340000 486000 248000
2006 167000 356000 506000 281000
2007 179000 402000 547000 286000
2008 205000 445000 597000 311000
2009 207000 460000 605000 335000
2010 213000 483000 616000 349000
2011 223000 505000 646000 399000
2012 225000 542000 667000 374000
2013 234000 553000 702000 320000
2014 237000 572000 727000 356000
2015 246000 580000 741000 377000
2016 252000 588000 771000 367000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Evenes
Grunnskolenivå 380
Videregående skole-nivå 531
Universitets- og høgskolenivå kort 190
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Evenes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 32.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8.8 7.2 10.7
2010K3 10.3 9.5 11.2
2010K4 8.5 7.8 9.3
2011K1 9.4 8.3 10.7
2011K2 8.9 8.2 9.7
2011K3 8.4 7.3 9.8
2011K4 7.9 7.9 8
2012K1 8.4 7.3 9.7
2012K2 7.4 5.8 9.3
2012K3 7.9 6.9 9.2
2012K4 7.8 6.2 9.8
2013K1 9 7.2 11.3
2013K2 8.7 6.2 12.1
2013K3 8.5 7.3 10.1
2013K4 8.3 7.6 9.1
2014K1 7.8 6.5 9.3
2014K2 6.3 4.8 8.1
2014K3 6.7 5.9 7.6
2014K4 7.1 5.6 9.1
2015K1 8.6 7.2 10.4
2015K2 6.5 6.2 6.9
2015K3 7.6 6.1 9.4
2015K4 8.3 6.9 10
2016K1 8.1 7.2 9.1
2016K2 7.8 6.9 8.9
2016K3 7.9 6.1 10
2016K4 7.7 6.1 9.6
2017K1 6.5 5.6 7.7
2017K2 7.9 6.3 9.8
2017K3 8.9 7.2 11.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.9 5.5 17.7 38.3 1.1 3.3 7.3 2.6
2008 10.9 5.3 17.1 36.7 1.5 6 7.7 2.4
2009 12.5 5.1 17 35 2.5 7.8 5.9 2.4
2010 11.9 4.8 17.5 35.7 2.8 6.9 5.6 2.3
2011 11.8 5.3 16.5 36.7 3.9 6.6 5.5 2.3
2012 11.9 5.8 16.6 37.4 3.8 6.6 5.1 2.4
2013 11.1 5.5 15.1 36.4 4.5 7.8 5.7 1.8
2014 11.7 5.8 14.6 37.2 4 9.5 5.3 2
2015 11 5.6 12.8 36.5 7.7 9.2 5 2
2016 9.8 5.8 13.8 36.8 6.3 8.5 4.6 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.