3595_0541
3595_0541
kommunefakta
2018-02-18T20:45:00.000Z
no
Etnedal kommune

Kommunefakta

Etnedal - 0541 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 349 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 31 30
5-9 år 40 34
10-14 år 40 34
15-19 år 44 35
20-24 år 45 34
25-29 år 37 16
30-34 år 25 34
35-39 år 38 33
40-44 år 36 40
45-49 år 61 45
50-54 år 59 53
55-59 år 53 34
60-64 år 38 43
65-69 år 51 47
70-74 år 39 43
75-79 år 32 27
80-84 år 23 28
85-89 år 12 19
90-94 år 5 10
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 12 15 3 20 3 0 0 0 0
2017 5 11 12 4 22 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Etnedal
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Etnedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 121
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 202
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 45
Helse- og sosialtjenester 137
Personlig tjenesteyting 8

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 297000 432000 249000
2006 156000 324000 443000 275000
2007 174000 358000 484000 294000
2008 186000 389000 524000 321000
2009 188000 376000 546000 320000
2010 197000 384000 565000 335000
2011 201000 434000 583000 334000
2012 202000 456000 614000 335000
2013 206000 500000 643000 334000
2014 220000 523000 611000 361000
2015 240000 536000 666000 371000
2016 247000 551000 682000 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Etnedal
Grunnskolenivå 437
Videregående skole-nivå 444
Universitets- og høgskolenivå kort 189
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Etnedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.4 2.4 4.6
2010K3 4.1 3.4 4.9
2010K4 5.6 6.2 4.9
2011K1 5.7 6 5.3
2011K2 6.1 5.9 6.2
2011K3 6.9 5.8 8.2
2011K4 6.2 4.1 8.8
2012K1 7.9 4.9 11.7
2012K2 5.9 3.8 8.6
2012K3 5.3 3.9 7.2
2012K4 5.8 4 8.2
2013K1 7.6 5.5 10.2
2013K2 6.3 4.8 8.2
2013K3 5.9 4 8.3
2013K4 5.6 4.1 7.5
2014K1 6.5 4.3 9.3
2014K2 4.9 2.9 7.3
2014K3 4.3 3.1 5.8
2014K4 3.9 2.8 5.4
2015K1 5.8 4.9 6.9
2015K2 4.6 4 5.4
2015K3 6 4.8 7.5
2015K4 5.4 3.6 7.7
2016K1 5.9 4.1 8
2016K2 4.5 3.3 5.8
2016K3 5.6 3.8 7.9
2016K4 6.1 5.6 6.6
2017K1 5.9 4.6 7.5
2017K2 7.1 6.6 7.8
2017K3 6 5.3 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 5.9 19.4 35.4 2 1.8 5.5 2.6
2008 9.3 5.3 18.5 35.2 2.1 1.8 6.3 2.3
2009 9.7 5.6 18 33.7 3.3 1.7 5.4 2.2
2010 10.1 6.7 17.5 34.5 3.8 1.8 7.1 2.1
2011 11.6 8 17.8 33.8 3.7 2.2 6 2.3
2012 9 8.3 19.4 37.2 2.9 1.6 6.7 2.9
2013 9.2 7.5 19.3 35.4 3.4 1.3 6.1 2.9
2014 9.7 8.1 18.7 35.9 3.3 1.3 7.2 2.9
2015 11.2 7.1 17.6 35.9 3.1 1.3 6 3.2
2016 10.1 6.6 16.4 36.2 4.1 1.5 6.4 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.