3595_0541
3595_0541
kommunefakta
2017-10-17T06:09:00.000Z
no
Etnedal kommune

Kommunefakta

Etnedal - 0541 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

1 346 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 31 30
5-9 år 40 34
10-14 år 40 34
15-19 år 44 35
20-24 år 45 34
25-29 år 37 16
30-34 år 25 34
35-39 år 38 33
40-44 år 36 40
45-49 år 61 45
50-54 år 59 53
55-59 år 53 34
60-64 år 38 43
65-69 år 51 47
70-74 år 39 43
75-79 år 32 27
80-84 år 23 28
85-89 år 12 19
90-94 år 5 10
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 12 15 3 20 3 0 0 0 0
2017 5 11 12 4 22 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  14 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  15 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  31 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  6 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Etnedal
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Etnedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 121
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 202
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 45
Helse- og sosialtjenester 137
Personlig tjenesteyting 8

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 297000 432000 249000
2006 156000 324000 443000 275000
2007 174000 358000 484000 294000
2008 186000 389000 524000 321000
2009 188000 376000 546000 320000
2010 197000 384000 565000 335000
2011 201000 434000 583000 334000
2012 202000 456000 614000 335000
2013 206000 500000 643000 334000
2014 220000 523000 611000 361000
2015 240000 536000 666000 371000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Etnedal
Grunnskolenivå 437
Videregående skole-nivå 444
Universitets- og høgskolenivå kort 189
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 962 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Etnedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  6,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  49 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 5.9 19.4 35.4 2 1.8 5.5 2.6
2008 9.3 5.3 18.5 35.2 2.1 1.8 6.3 2.3
2009 9.7 5.6 18 33.7 3.3 1.7 5.4 2.2
2010 10.1 6.7 17.5 34.5 3.8 1.8 7.1 2.1
2011 11.6 8 17.8 33.8 3.7 2.2 6 2.3
2012 9 8.3 19.4 37.2 2.9 1.6 6.7 2.9
2013 9.2 7.5 19.3 35.4 3.4 1.3 6.1 2.9
2014 9.7 8.1 18.7 35.9 3.3 1.3 7.2 2.9
2015 11.2 7.1 17.6 35.9 3.1 1.3 6 3.2
2016 10.1 6.6 16.4 36.2 4.1 1.5 6.4 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  35 916 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.