3595_1211
3595_1211
kommunefakta
2017-11-17T20:14:00.000Z
no
Etne kommune

Kommunefakta

Etne - 1211 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 108 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 127 130
5-9 år 147 126
10-14 år 138 134
15-19 år 135 128
20-24 år 123 106
25-29 år 129 98
30-34 år 132 119
35-39 år 145 125
40-44 år 144 117
45-49 år 165 132
50-54 år 130 117
55-59 år 125 126
60-64 år 142 120
65-69 år 121 104
70-74 år 92 89
75-79 år 64 76
80-84 år 54 53
85-89 år 27 39
90-94 år 12 29
95-99 år 4 9
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 82 152 36 0 37 0 0 0 0
2017 7 87 150 34 0 36 3 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  51 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  37 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  15 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -15 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Etne
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Etne
Jordbruk, skogbruk og fiske 147
Sekundærnæringer 680
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 568
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 76
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 367
Personlig tjenesteyting 43

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 347000 495000 294000
2006 167000 365000 522000 277000
2007 185000 404000 580000 285000
2008 204000 439000 623000 330000
2009 212000 457000 622000 343000
2010 215000 475000 642000 316000
2011 231000 510000 673000 330000
2012 244000 532000 698000 341000
2013 247000 550000 731000 346000
2014 267000 587000 768000 350000
2015 268000 588000 776000 385000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Etne
Grunnskolenivå 846
Videregående skole-nivå 1582
Universitets- og høgskolenivå kort 622
Universitets- og høgskolenivå lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 845 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Etne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.1 3.9 4.4
2010K2 4 3.4 4.9
2010K3 4.3 3.7 5.2
2010K4 4.3 3.5 5.4
2011K1 4.7 3.6 6.3
2011K2 4.3 3.2 5.7
2011K3 4.8 3.8 6.2
2011K4 4.6 3.6 6.1
2012K1 5 3.6 7.1
2012K2 4 3.2 5.1
2012K3 4.1 3.8 4.6
2012K4 3.9 3.2 4.9
2013K1 4.8 3.6 6.4
2013K2 3.8 2.6 5.5
2013K3 3.6 2.6 5
2013K4 3.8 3 5
2014K1 4.3 3.4 5.7
2014K2 4.6 3.7 5.8
2014K3 4.9 4.2 5.8
2014K4 4.4 3.6 5.5
2015K1 4.4 3.5 5.5
2015K2 4.5 3.7 5.7
2015K3 5.6 4.8 6.7
2015K4 5 4 6.2
2016K1 4.8 4.2 5.5
2016K2 4.3 3.2 5.8
2016K3 5.2 4.2 6.5
2016K4 5 4 6.2
2017K1 4.8 3.5 6.3
2017K2 4.3 3.2 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 9.8 25 33.8 2.2 1 4.2 2.3
2008 7.7 10.2 24 34.8 2.2 0.9 4.3 2.4
2009 7.7 10.3 22.5 33 2.8 0.9 5.1 3.3
2010 7.1 10.5 21.9 32.3 2.8 1 9.7 2.3
2011 8 11 23 34.2 2.5 0.9 5 2.4
2012 8.2 12 22.4 36.9 2 0.8 4 2.5
2013 7.8 12.6 21.5 35.4 2.4 0.8 2.5 2.9
2014 7.5 14 21.6 36.1 3 0.9 3.2 2.4
2015 8.9 13.2 21.7 32.4 3.4 1.5 1.9 3.1
2016 8.1 12.6 21 33.4 4.2 2 2.8 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 172 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.