3595_0229
3595_0229
kommunefakta
2017-11-24T01:12:00.000Z
no
Enebakk kommune

Kommunefakta

Enebakk - 0229 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 932 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 323 312
5-9 år 419 385
10-14 år 359 361
15-19 år 358 364
20-24 år 298 265
25-29 år 305 286
30-34 år 357 357
35-39 år 388 389
40-44 år 473 437
45-49 år 472 427
50-54 år 437 367
55-59 år 335 331
60-64 år 298 263
65-69 år 278 265
70-74 år 262 251
75-79 år 104 122
80-84 år 71 87
85-89 år 29 42
90-94 år 11 29
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 91 107 337 67 21 13 49 35 122 22
2017 98 101 397 58 24 3 54 36 114 22

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  93 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  60 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  22 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  2 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Enebakk
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Enebakk
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 1043
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 336
Undervisning 391
Helse- og sosialtjenester 1029
Personlig tjenesteyting 215

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 195000 425000 521000 283000
2006 201000 441000 541000 290000
2007 217000 482000 587000 322000
2008 229000 511000 635000 351000
2009 234000 511000 641000 354000
2010 242000 531000 658000 357000
2011 249000 553000 679000 360000
2012 262000 581000 700000 387000
2013 275000 610000 730000 394000
2014 283000 614000 746000 400000
2015 285000 630000 747000 403000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Enebakk
Grunnskolenivå 2723
Videregående skole-nivå 3578
Universitets- og høgskolenivå kort 1597
Universitets- og høgskolenivå lang 413
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 58

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 334 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Enebakk
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.8 5.8 8.1
2010K2 6.8 5.4 8.5
2010K3 7.1 5.9 8.7
2010K4 6.7 5.5 8.1
2011K1 6.8 5.4 8.4
2011K2 6.6 5.2 8.3
2011K3 6.4 4.7 8.7
2011K4 6.3 4.4 8.7
2012K1 6.3 4.8 8.2
2012K2 6.1 4.7 7.9
2012K3 6.2 4.9 7.7
2012K4 6.2 5 7.7
2013K1 6.7 5.4 8.3
2013K2 6.1 5 7.4
2013K3 6.4 5.4 7.6
2013K4 6.2 5 7.7
2014K1 6.3 5.1 7.7
2014K2 6.6 5.2 8.4
2014K3 6.6 5.3 8.2
2014K4 6.2 4.9 7.9
2015K1 6.6 5.2 8.2
2015K2 6.1 4.7 7.8
2015K3 6.6 4.9 8.6
2015K4 6.8 4.9 9.1
2016K1 6.6 4.9 8.6
2016K2 6.1 4.7 7.7
2016K3 6.3 5.3 7.6
2016K4 6.4 5 8.2
2017K1 6.6 4.9 8.6
2017K2 5.9 4.3 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 11.8 27.9 26.2 2.9 4.5 4.5 2.5
2008 8.8 14.4 26.3 25.4 2.6 4.1 5 2.7
2009 7.9 15.8 24.3 25.2 3.2 3.6 5.2 2.5
2010 8.2 17.3 24.1 24.1 3.9 3.6 5 2.3
2011 7.7 16.9 25.1 24.8 3.6 3.6 4.2 2.5
2012 8.3 15.3 26 26.7 3.6 3.6 4.3 2.5
2013 8 15.2 25.6 25.6 3.7 3.8 4.8 2.3
2014 8 15.5 24.6 26.8 3.8 3.5 4.8 2.3
2015 8.1 14.3 24.6 25.2 3.8 4 4.7 2.2
2016 8.3 13.9 24.7 26.5 4.3 3.3 4.7 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 326 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.