3595_0427
3595_0427
kommunefakta
2018-02-24T22:16:00.000Z
no
Elverum kommune

Kommunefakta

Elverum - 0427 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 123 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 571 539
5-9 år 621 568
10-14 år 653 665
15-19 år 648 601
20-24 år 740 736
25-29 år 676 646
30-34 år 616 635
35-39 år 559 601
40-44 år 662 710
45-49 år 783 768
50-54 år 708 722
55-59 år 629 633
60-64 år 641 662
65-69 år 592 656
70-74 år 524 606
75-79 år 319 389
80-84 år 198 271
85-89 år 130 233
90-94 år 62 100
95-99 år 16 31
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 122 56 246 45 72 266 44 96 11 38
2017 120 51 245 44 93 271 40 99 14 37

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Elverum
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 9.4
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Elverum
Jordbruk, skogbruk og fiske 297
Sekundærnæringer 1605
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3163
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1198
Undervisning 853
Helse- og sosialtjenester 2583
Personlig tjenesteyting 352

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 369000 498000 270000
2006 178000 389000 519000 281000
2007 192000 422000 557000 303000
2008 210000 456000 602000 323000
2009 215000 462000 622000 339000
2010 220000 481000 634000 335000
2011 230000 515000 657000 359000
2012 242000 534000 681000 367000
2013 251000 550000 705000 376000
2014 258000 566000 725000 385000
2015 264000 577000 745000 382000
2016 271000 588000 763000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Elverum
Grunnskolenivå 5112
Videregående skole-nivå 6516
Universitets- og høgskolenivå kort 4119
Universitets- og høgskolenivå lang 1003
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 122

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Elverum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.9 7.7
2010K3 6.6 5 8.4
2010K4 6.6 5.2 8.4
2011K1 7 5.4 8.8
2011K2 6.5 4.8 8.5
2011K3 7 5 9.4
2011K4 6.3 4.8 8
2012K1 6.5 5 8.3
2012K2 6.3 4.7 8.1
2012K3 6.6 5 8.6
2012K4 6.4 4.5 8.6
2013K1 6.7 5 8.8
2013K2 5.8 4.4 7.4
2013K3 5.9 4.7 7.3
2013K4 5.9 4 8.1
2014K1 6.1 4.2 8.4
2014K2 5.6 4.1 7.4
2014K3 5.6 4 7.6
2014K4 5.7 4 7.7
2015K1 5.9 4.2 7.9
2015K2 4.9 3.5 6.5
2015K3 5.4 3.9 7.2
2015K4 5.7 4.1 7.7
2016K1 6 4.1 8.2
2016K2 5.5 3.6 7.7
2016K3 6 4.2 8.1
2016K4 6 4 8.3
2017K1 6.5 4.7 8.6
2017K2 5.9 4.5 7.5
2017K3 6.2 4.5 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 11.4 23.3 32.7 4.4 1.7 3 3.7
2008 8.1 11.7 21.7 32.5 4.7 1.6 2.4 3.7
2009 7.3 11.7 20.6 32.8 5.1 1.7 2.3 4
2010 6.8 12 21.1 32.6 5.1 1.8 2.3 3.6
2011 6.9 11.4 20 32.3 5.1 2 2.6 4
2012 6.8 10.6 19 34.1 5.5 2.4 2.5 3.7
2013 6.1 10.1 18.6 33.4 5.6 2.2 2.6 4
2014 7.2 10.7 18.9 37.3 6 2.5 2.4 3.6
2015 7.5 11.2 18.7 35 4.3 4 2.9 3.7
2016 7.3 11 18.7 34.2 4.5 3.9 3 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.