3595_0427
3595_0427
kommunefakta
2017-09-26T05:45:00.000Z
no
Elverum kommune

Kommunefakta

Elverum - 0427 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

21 039 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 577 544
5-9 år 632 560
10-14 år 629 655
15-19 år 669 594
20-24 år 756 733
25-29 år 665 686
30-34 år 603 609
35-39 år 593 616
40-44 år 681 728
45-49 år 774 754
50-54 år 691 716
55-59 år 637 621
60-64 år 636 689
65-69 år 594 664
70-74 år 497 555
75-79 år 299 386
80-84 år 209 261
85-89 år 130 226
90-94 år 63 108
95-99 år 12 30
100 år eller eldre 2 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -11 86 75
1998K4 8 52 60
1999K4 -19 125 106
2000K4 25 198 223
2001K4 12 228 240
2002K4 -20 134 114
2003K4 66 102 168
2004K4 7 28 35
2005K4 23 130 148
2006K4 23 241 268
2007K4 35 172 205
2008K4 25 187 222
2009K4 35 113 147
2010K4 4 141 145
2011K4 33 141 173
2012K4 43 149 191
2013K4 16 205 220
2014K4 14 216 231
2015K4 17 222 236
2016K4 -14 68 56

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Elverum
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 9.4
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Elverum
Jordbruk, skogbruk og fiske 297
Sekundærnæringer 1605
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3163
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1198
Undervisning 853
Helse- og sosialtjenester 2583
Personlig tjenesteyting 352

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 369000 498000 270000
2006 178000 389000 519000 281000
2007 192000 422000 557000 303000
2008 210000 456000 602000 323000
2009 215000 462000 622000 339000
2010 220000 481000 634000 335000
2011 230000 515000 657000 359000
2012 242000 534000 681000 367000
2013 251000 550000 705000 376000
2014 258000 566000 725000 385000
2015 264000 577000 745000 382000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Elverum
Grunnskolenivå 5112
Videregående skole-nivå 6516
Universitets- og høgskolenivå kort 4119
Universitets- og høgskolenivå lang 1003
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 122

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 958 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Elverum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  595 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 11.4 23.3 32.7 4.4 1.7 3 3.7
2008 8.1 11.7 21.7 32.5 4.7 1.6 2.4 3.7
2009 7.3 11.7 20.6 32.8 5.1 1.7 2.3 4
2010 6.8 12 21.1 32.6 5.1 1.8 2.3 3.6
2011 6.9 11.4 20 32.3 5.1 2 2.6 4
2012 6.8 10.6 19 34.1 5.5 2.4 2.5 3.7
2013 6.1 10.1 18.6 33.4 5.6 2.2 2.6 4
2014 7.2 10.7 18.9 37.3 6 2.5 2.4 3.6
2015 7.5 11.2 18.7 35 4.3 4 2.9 3.7
2016 7.3 11 18.7 34.2 4.5 3.9 3 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 990 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.