3595_1101
3595_1101
kommunefakta
2017-08-18T16:39:00.000Z
no
Eigersund kommune

Kommunefakta

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

14 904 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 448 423
5-9 år 512 488
10-14 år 476 447
15-19 år 530 534
20-24 år 537 473
25-29 år 515 417
30-34 år 457 449
35-39 år 495 403
40-44 år 508 489
45-49 år 549 538
50-54 år 492 450
55-59 år 455 453
60-64 år 445 412
65-69 år 438 399
70-74 år 315 318
75-79 år 174 241
80-84 år 121 188
85-89 år 68 115
90-94 år 32 75
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 67 59 126
1998K4 53 19 72
1999K4 59 112 171
2000K4 84 -85 -1
2001K4 45 -18 27
2002K4 17 -8 9
2003K4 50 -3 47
2004K4 65 -56 9
2005K4 44 -33 10
2006K4 58 116 176
2007K4 59 126 184
2008K4 61 128 191
2009K4 76 124 201
2010K4 67 107 176
2011K4 40 91 129
2012K4 68 91 161
2013K4 35 137 175
2014K4 54 49 105
2015K4 68 -45 26
2016K4 43 -90 -43

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Eigersund
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eigersund
Jordbruk, skogbruk og fiske 180
Sekundærnæringer 2405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2076
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 614
Helse- og sosialtjenester 1391
Personlig tjenesteyting 215

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 387000 511000 288000
2006 187000 400000 540000 311000
2007 211000 445000 599000 324000
2008 228000 481000 651000 357000
2009 227000 487000 661000 358000
2010 232000 507000 673000 357000
2011 242000 534000 697000 356000
2012 260000 566000 727000 369000
2013 270000 592000 758000 393000
2014 279000 621000 776000 403000
2015 284000 627000 797000 388000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eigersund
Grunnskolenivå 3590
Videregående skole-nivå 5175
Universitets- og høgskolenivå kort 2171
Universitets- og høgskolenivå lang 525
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 95

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 176 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Eigersund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  416 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 3.8 8.2 21 32.3 3.2 2.8 9.5 3.9
2008 3.7 9.2 21.4 31.6 2.8 2.5 9 3.8
2009 3.9 9.9 21.3 34 3 2.8 8.5 3.8
2010 3.6 10.2 20.8 33.6 3.1 3 8.1 4
2011 3.3 10.9 21.8 34.6 2.9 3.3 5.4 3.3
2012 3.2 10.2 21.6 35 2.6 4.1 5.9 3.7
2013 3.3 11.2 22.3 33.2 2.9 4.5 5.4 3.5
2014 3.1 11.8 21.3 33.5 3.3 4.7 5.8 3.6
2015 3.4 10.9 21.4 31.5 4 3.5 5.2 3.6
2016 3.4 11.7 21.1 30.5 4.4 3.5 5.2 3.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 752 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.