3595_1101
3595_1101
kommunefakta
2018-02-21T16:09:00.000Z
no
Eigersund kommune

Kommunefakta

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 880 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 448 423
5-9 år 512 488
10-14 år 476 447
15-19 år 530 534
20-24 år 537 473
25-29 år 515 417
30-34 år 457 449
35-39 år 495 403
40-44 år 508 489
45-49 år 549 538
50-54 år 492 450
55-59 år 455 453
60-64 år 445 412
65-69 år 438 399
70-74 år 315 318
75-79 år 174 241
80-84 år 121 188
85-89 år 68 115
90-94 år 32 75
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 118 392 118 94 49 108 28 0 0
2017 23 114 369 114 93 52 105 30 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eigersund
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 0.1
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eigersund
Jordbruk, skogbruk og fiske 180
Sekundærnæringer 2405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2076
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 614
Helse- og sosialtjenester 1391
Personlig tjenesteyting 215

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 387000 511000 288000
2006 187000 400000 540000 311000
2007 211000 445000 599000 324000
2008 228000 481000 651000 357000
2009 227000 487000 661000 358000
2010 232000 507000 673000 357000
2011 242000 534000 697000 356000
2012 260000 566000 727000 369000
2013 270000 592000 758000 393000
2014 279000 621000 776000 403000
2015 284000 627000 797000 388000
2016 285000 626000 790000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eigersund
Grunnskolenivå 3590
Videregående skole-nivå 5175
Universitets- og høgskolenivå kort 2171
Universitets- og høgskolenivå lang 525
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 95

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eigersund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.8 5.8
2010K3 5.4 4.8 6.3
2010K4 5.4 4.7 6.4
2011K1 5.7 4.8 7.1
2011K2 5 4.1 6.2
2011K3 4.8 4.2 5.8
2011K4 4.6 3.6 5.9
2012K1 5.2 4.1 6.7
2012K2 4.6 3.5 6.4
2012K3 4.7 3.6 6.5
2012K4 5 3.8 6.7
2013K1 5.6 4.4 7.3
2013K2 4.8 3.6 6.4
2013K3 5 4.1 6.4
2013K4 4.9 3.8 6.7
2014K1 4.8 3.7 6.3
2014K2 4.6 3.6 6.1
2014K3 4.8 4 6
2014K4 4.8 3.9 6.3
2015K1 4.7 3.6 6.2
2015K2 4.8 3.7 6.4
2015K3 4.7 3.8 6
2015K4 5.1 4 6.5
2016K1 5.4 4.2 6.9
2016K2 4.9 3.8 6.2
2016K3 5.1 4.4 5.9
2016K4 5.1 4 6.5
2017K1 5.7 4.8 6.8
2017K2 5 4 6.3
2017K3 5.4 4.5 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 3.8 8.2 21 32.3 3.2 2.8 9.5 3.9
2008 3.7 9.2 21.4 31.6 2.8 2.5 9 3.8
2009 3.9 9.9 21.3 34 3 2.8 8.5 3.8
2010 3.6 10.2 20.8 33.6 3.1 3 8.1 4
2011 3.3 10.9 21.8 34.6 2.9 3.3 5.4 3.3
2012 3.2 10.2 21.6 35 2.6 4.1 5.9 3.7
2013 3.3 11.2 22.3 33.2 2.9 4.5 5.4 3.5
2014 3.1 11.8 21.3 33.5 3.3 4.7 5.8 3.6
2015 3.4 10.9 21.4 31.5 4 3.5 5.2 3.6
2016 3.4 11.7 21.1 30.5 4.4 3.5 5.2 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.