3595_0237
3595_0237
kommunefakta
2018-02-21T16:13:00.000Z
no
Eidsvoll kommune

Kommunefakta

Eidsvoll - 0237 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 601 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 795 725
5-9 år 841 790
10-14 år 796 723
15-19 år 762 720
20-24 år 682 650
25-29 år 792 732
30-34 år 866 865
35-39 år 904 873
40-44 år 895 879
45-49 år 953 886
50-54 år 865 806
55-59 år 754 724
60-64 år 680 691
65-69 år 644 669
70-74 år 538 525
75-79 år 264 343
80-84 år 158 220
85-89 år 87 169
90-94 år 35 81
95-99 år 7 25
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 186 235 556 87 36 72 119 93 163 49
2017 187 236 559 92 55 70 132 97 179 51

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 170
Sekundærnæringer 1910
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5438
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 930
Undervisning 827
Helse- og sosialtjenester 2297
Personlig tjenesteyting 394

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 183000 390000 507000 287000
2006 192000 412000 528000 293000
2007 208000 440000 568000 314000
2008 226000 474000 615000 335000
2009 228000 475000 625000 342000
2010 237000 493000 632000 357000
2011 245000 525000 655000 363000
2012 256000 548000 676000 372000
2013 266000 572000 698000 375000
2014 275000 577000 724000 391000
2015 282000 588000 736000 390000
2016 289000 602000 745000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Grunnskolenivå 6392
Videregående skole-nivå 7770
Universitets- og høgskolenivå kort 3544
Universitets- og høgskolenivå lang 1054
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 134

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eidsvoll
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 38.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.2 5.8 8.9
2010K3 8.3 6.9 10.2
2010K4 7.8 6.2 9.8
2011K1 8.1 6.4 10.1
2011K2 7.3 5.6 9.5
2011K3 7.7 6.2 9.6
2011K4 7.1 5.4 9.1
2012K1 7.5 5.6 9.9
2012K2 6.9 5.5 8.7
2012K3 7.5 6.4 8.9
2012K4 7.5 6.2 9.2
2013K1 7.7 6.2 9.5
2013K2 6.7 5 8.8
2013K3 7.4 5.7 9.6
2013K4 7 5 9.5
2014K1 7 5.3 9.2
2014K2 6.6 5.1 8.5
2014K3 7.2 5.7 9
2014K4 7.4 5.2 10.1
2015K1 7.6 5.4 10.2
2015K2 6.7 4.9 8.9
2015K3 7 5.5 8.8
2015K4 6.4 4.8 8.5
2016K1 6.5 4.8 8.6
2016K2 6.1 4.5 8.1
2016K3 6.9 5.5 8.5
2016K4 6.9 5.4 8.8
2017K1 7 5.3 9.1
2017K2 6.3 4.9 8
2017K3 6.8 5.1 9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 11.1 22.5 30.8 2.8 2.5 5.6 3.3
2008 6.9 11.2 22.5 31.9 2.9 2.4 5.9 3.2
2009 6.5 12.1 21.9 29.3 3 2.4 5.3 3.5
2010 6.8 13.9 23.5 29.8 3.4 2.8 5.3 2.8
2011 6.9 15.1 23.5 29.3 3 2.9 4.8 3.1
2012 7.2 15 21.8 31 3.5 3 5 4.2
2013 6.2 14.3 21.6 30.2 3.8 3.2 4.7 3.8
2014 6.2 14.8 22 31.7 4.2 3.8 4.9 3.8
2015 6.4 14.6 21.9 28.4 3.9 3.9 5.4 3.8
2016 5.6 13.8 21.9 30 4.3 4 5.5 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.