3595_0125
3595_0125
kommunefakta
2017-09-25T00:58:00.000Z
no
Eidsberg kommune

Kommunefakta

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

11 389 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 285 283
5-9 år 343 316
10-14 år 362 325
15-19 år 395 355
20-24 år 372 302
25-29 år 340 327
30-34 år 342 305
35-39 år 361 347
40-44 år 410 377
45-49 år 448 462
50-54 år 419 362
55-59 år 381 357
60-64 år 321 373
65-69 år 301 325
70-74 år 301 320
75-79 år 160 180
80-84 år 113 142
85-89 år 67 117
90-94 år 30 55
95-99 år 6 17
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 14 131 145
1998K4 -15 72 57
1999K4 -9 306 297
2000K4 12 181 193
2001K4 8 27 35
2002K4 -6 46 40
2003K4 6 135 141
2004K4 12 81 93
2005K4 2 67 64
2006K4 23 62 90
2007K4 22 128 152
2008K4 22 169 192
2009K4 3 115 120
2010K4 -1 121 119
2011K4 18 99 109
2012K4 23 121 146
2013K4 -5 131 128
2014K4 27 2 30
2015K4 -8 44 43
2016K4 19 -9 10

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Eidsberg
Selveier 67.7
Andels- / aksjeeier 12.1
Leier 20.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eidsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 214
Sekundærnæringer 1305
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1888
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 236
Undervisning 410
Helse- og sosialtjenester 959
Personlig tjenesteyting 182

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 355000 487000 260000
2006 179000 364000 498000 275000
2007 192000 404000 540000 293000
2008 205000 440000 577000 319000
2009 208000 443000 572000 314000
2010 212000 457000 591000 325000
2011 222000 490000 620000 329000
2012 233000 506000 636000 339000
2013 244000 532000 642000 349000
2014 252000 547000 676000 371000
2015 257000 561000 691000 365000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eidsberg
Grunnskolenivå 3365
Videregående skole-nivå 3805
Universitets- og høgskolenivå kort 1555
Universitets- og høgskolenivå lang 351
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 861 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Eidsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  389 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 9.7 24.5 30.7 3.4 3.2 5 4.1
2008 7.6 9.8 23.4 32.7 3.5 3.3 4.9 3.7
2009 7.2 9.9 24.2 30.3 3.7 3.4 4.6 3.3
2010 7 10.4 24.1 31.9 3.8 3.8 4.6 3.4
2011 7.5 10.7 21.5 31.1 3.7 3.9 4.6 3.2
2012 7.5 11.3 22.5 35.2 3.8 4.4 4.6 3.4
2013 5.7 10.9 21.4 34.8 4.2 4.6 4.3 3.2
2014 5.3 10.8 21.7 34.7 5 5.2 4.5 3.4
2015 7.8 10.2 20.7 31.1 4.2 6.1 4.6 3.8
2016 7.2 10.5 20.7 31.8 4.5 7.6 5.3 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 937 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.