3595_1232
3595_1232
kommunefakta
2017-10-19T20:02:00.000Z
no
Eidfjord kommune

Kommunefakta

Eidfjord - 1232 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

939 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 18 21
5-9 år 27 22
10-14 år 29 19
15-19 år 20 28
20-24 år 32 28
25-29 år 36 23
30-34 år 20 20
35-39 år 19 26
40-44 år 24 29
45-49 år 30 43
50-54 år 46 33
55-59 år 33 32
60-64 år 36 38
65-69 år 31 13
70-74 år 26 28
75-79 år 13 20
80-84 år 12 18
85-89 år 2 11
90-94 år 4 5
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 1 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 4 16 12 3 0 10 3 0 0
2017 3 3 18 11 3 0 8 3 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  11 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  15 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  10 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Eidfjord
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eidfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 12
Sekundærnæringer 138
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 153
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 28
Undervisning 36
Helse- og sosialtjenester 121
Personlig tjenesteyting 16

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 179000 377000 515000 283000
2006 192000 378000 539000 273000
2007 207000 402000 576000 289000
2008 213000 462000 596000 316000
2009 227000 462000 613000 342000
2010 239000 487000 665000 372000
2011 245000 538000 672000 389000
2012 250000 558000 719000 360000
2013 258000 579000 735000 365000
2014 271000 636000 737000 376000
2015 277000 653000 791000 425000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eidfjord
Grunnskolenivå 201
Videregående skole-nivå 360
Universitets- og høgskolenivå kort 164
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

13 516 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Eidfjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 5.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 27.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  14 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 12.3 5.2 12.3 23.6 1.3 0.3 4 7.7
2008 12.9 7.2 12 23 0.6 0.2 4.6 7.7
2009 12.4 6.7 11.7 22.8 0.6 0.4 4.6 7.7
2010 12.6 6.1 13.7 23.9 0.7 0.4 5.5 7.8
2011 12.4 6.4 13.2 23.4 0.5 0.5 5.4 9.2
2012 12.8 6.7 13.9 25.4 0.7 0.6 5.5 7.2
2013 11.5 6.4 13.1 22.5 0.8 0.8 4.8 11
2014 11.8 7.3 13.6 26.1 1 0.6 5 7.9
2015 12.4 6.8 14.8 22.6 1.1 0.4 5.3 7
2016 12.7 6.9 13.9 22 0.9 0.4 4.8 7.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  43 976 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.