3595_1551
3595_1551
kommunefakta
2018-02-25T22:13:00.000Z
no
Eide kommune

Kommunefakta

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 440 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 102
5-9 år 122 115
10-14 år 139 111
15-19 år 109 123
20-24 år 107 97
25-29 år 98 70
30-34 år 108 106
35-39 år 116 106
40-44 år 97 112
45-49 år 118 121
50-54 år 124 101
55-59 år 100 92
60-64 år 118 109
65-69 år 115 97
70-74 år 82 80
75-79 år 54 56
80-84 år 35 44
85-89 år 20 29
90-94 år 7 12
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 66 43 29 3 12 23 0 0 0
2017 3 53 48 24 7 6 20 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eide
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eide
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 615
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 441
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 322
Personlig tjenesteyting 44

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 360000 518000 273000
2006 176000 381000 534000 290000
2007 190000 416000 574000 300000
2008 204000 452000 633000 321000
2009 209000 455000 635000 323000
2010 216000 469000 661000 337000
2011 223000 511000 677000 359000
2012 233000 529000 701000 352000
2013 248000 560000 727000 365000
2014 256000 581000 754000 369000
2015 271000 601000 780000 393000
2016 272000 597000 773000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eide
Grunnskolenivå 864
Videregående skole-nivå 1192
Universitets- og høgskolenivå kort 453
Universitets- og høgskolenivå lang 106
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eide
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 34.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.2 8.6
2010K3 6.3 4.6 8.5
2010K4 6.6 4.9 8.7
2011K1 7.8 6 10.1
2011K2 6.8 5.6 8.3
2011K3 5.6 4.5 7.2
2011K4 5.3 4.2 6.8
2012K1 5.4 4.5 6.6
2012K2 5.7 4.8 6.9
2012K3 6.6 5.4 8.1
2012K4 6.5 5.3 8
2013K1 6.3 5.2 7.6
2013K2 4.5 2.9 6.5
2013K3 4.5 3.1 6.3
2013K4 4.9 2.9 7.7
2014K1 5.8 3.8 8.5
2014K2 5.3 3.7 7.5
2014K3 5.5 4.2 7.2
2014K4 4.9 3.9 6.3
2015K1 5.2 3.7 7.2
2015K2 5.3 3.8 7.2
2015K3 5.4 4.4 6.8
2015K4 4.9 3.6 6.6
2016K1 5.3 3 8.2
2016K2 4 1.9 6.6
2016K3 4.4 3 6.1
2016K4 5.4 3.3 8
2017K1 5.7 3.5 8.4
2017K2 5.4 3.4 7.8
2017K3 5.9 4 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 11.6 26.6 28.4 1.5 1.5 4.5 2.8
2008 9.2 12.8 26.4 28.3 0.9 1.6 4.8 2.5
2009 8.9 13 25.4 29 2.2 1.7 5 2.3
2010 8.3 12.9 26.6 30.9 2 2.7 4.8 2.6
2011 8 12.9 25.1 30.1 2.3 3.1 4.2 2.7
2012 7.4 12.7 25.7 31.4 2.3 2.8 3.2 2.2
2013 7.8 13.2 25.9 33.1 2 2.5 3.1 2.2
2014 7.2 13.7 24.2 34.5 1.6 2.7 3.4 2.7
2015 7.7 13.1 24.6 34.6 1.8 2.4 3.5 2.7
2016 7.8 13 25 34.2 2 2.7 3.2 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.