3595_1551
3595_1551
kommunefakta
2017-11-21T16:25:00.000Z
no
Eide kommune

Kommunefakta

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

3 454 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 95 92
5-9 år 120 124
10-14 år 145 107
15-19 år 106 126
20-24 år 115 98
25-29 år 101 80
30-34 år 111 94
35-39 år 108 110
40-44 år 109 115
45-49 år 116 112
50-54 år 115 102
55-59 år 109 94
60-64 år 124 108
65-69 år 104 97
70-74 år 77 76
75-79 år 52 50
80-84 år 37 48
85-89 år 20 25
90-94 år 7 19
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 66 43 29 3 12 23 0 0 0
2017 3 53 48 24 7 6 20 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  43 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  38 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -17 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  0 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Eide
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Eide
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 615
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 441
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 322
Personlig tjenesteyting 44

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 360000 518000 273000
2006 176000 381000 534000 290000
2007 190000 416000 574000 300000
2008 204000 452000 633000 321000
2009 209000 455000 635000 323000
2010 216000 469000 661000 337000
2011 223000 511000 677000 359000
2012 233000 529000 701000 352000
2013 248000 560000 727000 365000
2014 256000 581000 754000 369000
2015 271000 601000 780000 393000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Eide
Grunnskolenivå 864
Videregående skole-nivå 1192
Universitets- og høgskolenivå kort 453
Universitets- og høgskolenivå lang 106
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 527 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Eide
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 34.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 4.7 8.5
2010K2 6.1 4.2 8.6
2010K3 6.3 4.6 8.5
2010K4 6.6 4.9 8.7
2011K1 7.8 6 10.1
2011K2 6.8 5.6 8.3
2011K3 5.6 4.5 7.2
2011K4 5.3 4.2 6.8
2012K1 5.4 4.5 6.6
2012K2 5.7 4.8 6.9
2012K3 6.6 5.4 8.1
2012K4 6.5 5.3 8
2013K1 6.3 5.2 7.6
2013K2 4.5 2.9 6.5
2013K3 4.5 3.1 6.3
2013K4 4.9 2.9 7.7
2014K1 5.8 3.8 8.5
2014K2 5.3 3.7 7.5
2014K3 5.5 4.2 7.2
2014K4 4.9 3.9 6.3
2015K1 5.2 3.7 7.2
2015K2 5.3 3.8 7.2
2015K3 5.4 4.4 6.8
2015K4 4.9 3.6 6.6
2016K1 5.3 3 8.2
2016K2 4 1.9 6.6
2016K3 4.4 3 6.1
2016K4 5.4 3.3 8
2017K1 5.7 3.5 8.4
2017K2 5.4 3.4 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-1,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 11.6 26.6 28.4 1.5 1.5 4.5 2.8
2008 9.2 12.8 26.4 28.3 0.9 1.6 4.8 2.5
2009 8.9 13 25.4 29 2.2 1.7 5 2.3
2010 8.3 12.9 26.6 30.9 2 2.7 4.8 2.6
2011 8 12.9 25.1 30.1 2.3 3.1 4.2 2.7
2012 7.4 12.7 25.7 31.4 2.3 2.8 3.2 2.2
2013 7.8 13.2 25.9 33.1 2 2.5 3.1 2.2
2014 7.2 13.7 24.2 34.5 1.6 2.7 3.4 2.7
2015 7.7 13.1 24.6 34.6 1.8 2.4 3.5 2.7
2016 7.8 13 25 34.2 2 2.7 3.2 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  82 116 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.